Training Course

อบรมสัมมนาภายในองค์กร : In-House Training

ให้บริการจัดฝึกอบรมสัมมนา ที่สอดคล้องและเหมาะสมตามความต้องการขององค์กร ด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรตัวอย่างสำหรับ In-House Training

ให้บริการจัดฝึกอบรมสัมมนา ที่สอดคล้องและเหมาะสมตามความต้องการขององค์กร ด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ทักษะการวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ - Systematic Planning & Problem Solving

การทำงานในแต่ละวันเราจะต้องเผชิญกับปัญหาและจำเป็นต้องทำการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ ถึงแม้งานนั้นจะเป็นงานในหน้าที่ที่เรารับรับผิดชอบมาแล้วเป็นระยะเวลานาน บางครั้งปัญหาที่เจอเป็นเรื่องเดิม ๆ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การรับมือข้อร้องเรียนในการบริการ - HIGH IMPACT SERVICE & CALL COMPLAINT HANDLING

ผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการบริการที่แตกต่างจากการให้บริการในช่องทางอื่นทั่วไป เพื่อให้พร้อมที่จะบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้าหรือกรณีต้องรับมือกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและเป็นมืออาชีพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
How to Successfully Analyse and Approach your Customers Right from the First Time

ในการติดต่อเชิงธรุกิจ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Face-to-Face หรือ แบบ Virtual การสร้างความประทับใจและเข้าถึงลูกค้าในการพบกันครั้งแรก เป็นสิ่งที่พนักงานขายหรือทีมงานที่ต้องนำเสนอสินค้าและบริการคาดหวังไว้ แม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่เราก็สามารถตระเตรียมความพร้อม

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันสู่ความสำเร็จ - Collaborative Communication for Hybrid Working

ในสถานการณ์ปัจจุบันทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไป หลาย ๆ องค์กรให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน (Work form Home) สลับกับการเข้าทำงานในสำนักงาน (Hybrid Working) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยจากโรคโควิด โดยใช้เทคโนโลยีให้เราได้สื่อสารระยะไกล

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ - Analytical Thinking for Effective Decision Making

ในศตวรรษที่ 21 บุคลการในองค์กรหลาย ๆ ตำแหน่งต้องต่อสู้กับเทคโนโลยีที่อาจมาแทนที่การทำงานของตนเอง การปรับตัวที่สำคัญและจะสร้างความได้เปรียบแก่บุคลากรได้ คือ การมีทักษะการคิดที่ถูกต้อง ซึ่งเทคโนโลยียังไม่อาจเอาชนะได้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
พลังแห่งการทำงานเป็นทีม - TEAM SYNERGY

รูปแบบการทำงานซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า สามารถสร้างประโยชน์อย่างมากในองค์กร และสามารถขับเคลื่อนองค์กรก้าวผ่านวิกฤติไปสู่ความสำเร็จได้ คือการทำงานเป็นทีม

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การพัฒนาสู่ภาวะผู้นำยุคศตวรรษที่ 21 - 21st Century Leadership

ท่ามกลางความผันผวนของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้นำทีมหรือหัวหน้างานเป็นผู้ที่มีหน้าที่และบทบาทอันสำคัญอย่างยิ่งในองค์กร ดังนั้น ผู้นำทีมหรือหัวหน้างานจึงจำเป็นต้องเข้าใจในบทบาทของตนและมีทักษะในการสอนหรือโค้ชชิ่งทีมงานให้เก่งงาน เก่งคนไปพร้อม ๆ กัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ยกระดับทักษะการเจรจาต่อรองให้เป็นมืออาชีพ - Enhance Your Negotiation Skills as Professional

การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว คือ ศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญมากทำงาน เพราะความสำเร็จจากการทำงานมักมาจากการเจรจาที่มุ่งเน้นหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรากำลังมุ่งไป ทักษะการเจรจาที่ดี จึงไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ เพราะการเจรจาส่วนใหญ่มักเกิดบนความขัดแย้ง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการความรู้สำหรับหัวหน้างาน Knowledge Management for Supervisor

ผู้นำ หรือหัวหน้างาน / Supervisor มีบทบาทสำคัญยิ่งในการแนะนำ แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงาน ซึ่งการบริหารจัดการ “องค์ความรู้” ซึ่งมีอยู่ในทุกกระบวนการของการทำงาน ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการความรู้สำหรับผู้บริหาร Knowledge Management for Management Team

แต่ละองค์กรย่อมจะมีพันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรที่แตกต่างกันไป ตามแต่ละลักษณะและประเภทขององค์กร แต่ทุกสิ่งที่องค์กรจะต้องมีเหมือนกัน คือ “องค์ความรู้” ที่สำคัญ ที่จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรนั้นมีความแตกต่าง มีความสามารถเหนือคู่แข่งขัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 - PDPA : Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)

องค์กรและพนักงานในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 เพื่อให้สามารถนำไปใช้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวพนักงานและองค์กร

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การรับมือกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ -  Harmonizing Conflict Management

องค์กรประกอบขึ้นด้วยผู้คนที่มีความหลากหลายในความเชื่อ เป้าหมาย บุคลิกภาพ ประสบการณ์และพื้นฐานความคิดจึงเป็นเรื่องปกติที่ความแตกต่างเหล่านี้ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ง่าย อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่มักมองความขัดแย้งเป็นเรื่องน่ากลัว เป็นอันตราย

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Collaborative Communication and Powerful Persuasion

การสื่อสารและโน้มน้าวใจเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความสำคัญสำหรับบุคคลที่สามารถใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน การสื่อสารและโน้มน้าวใจที่อยู่บนกรอบความคิดที่ถูกต้องเหมาะสม จะเป็นการสื่อสารและโน้มน้าวใจในเชิงบวกที่สร้างความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การคิดเชิงวิพากษ์สู่การบรรลุเป้าหมาย  Critical Thinking to Success

หนึ่งในทักษะที่จำเป็นของศตวรรษที่ 21 คือ Critical Thinking หรือทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดวิเคราะห์ หรือการใช้วิจารณญาณในการคิดเรื่องต่าง ๆ เช่น การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลจากการถามคำถาม และวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหา เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การบริหารความสัมพันธ์ในองค์กรยุค New Normal

การทำงานในองค์กรเป็นการร่วมมือกันของบุคคลหลาย ๆ คน หลาย ๆ แผนก ที่ผลงานส่งผลกระทบต่อเนื่องซึ่งกันและกันเป็นภาพองค์กรใหญ่ ดังนั้น การบริหารความสัมพันธ์ในองค์กรยุค New Normal นี้ จึงเป็นศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม- Effective Team Work

สัมพันธภาพในองค์กรเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่ส่งผลต่อความเป็นปึกแผ่นขององค์กร กล่าวคือ ความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจที่มีต่อกันและกันระหว่างพนักงานด้วยกัน และทีมบริหารกับพนักงาน แต่ด้วยภาวะเร่งรีบของงานและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นเหตุผลหนึ่ง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การบริการด้วยใจ Service Focus

การทำงานด้านบริการ คือการทำงานร่วมกับบุคคลหมู่มากและหลากหลายทางความต้องการ และต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นด้วยการบริการที่มีได้ การบริการในปัจจุบันต่างหย่อนยานขาดการใส่ใจในความรู้สึกให้บริการ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การบริหารความเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวที่เติบโต Change Management for Growth

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้การทำงาน การดำรงชีวิต รวมไปถึงรูปแบบบการดำเนินธุรกิจต้องเปลี่ยนไป จะทำอย่างไรให้พนักงานมีความตระหนักถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความตื่นตัว พร้อมรับการกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้อง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ความรู้ด้านดิจิทัลในธุรกิจ Digital Literacy in Business

การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน มีความทันสมัยและมีการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการทำงานในระบบงานต่าง ๆ ในทางธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ทิศทางและนวัตกรรมยุคใหม่สำหรับงานบริการ - CUSTOMER SERVICE INNOVATION & TRENDS

บุคลากรที่รับผิดชอบด้านงานบริการจึงควรตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถรับรู้ได้ว่าจะต้องทำอะไรให้อยู่รอดได้ ในภาวะที่สภาพแวดล้อมหรือตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ทักษะหัวหน้างานยุค - Digital Adaptive Leadership Skill

ในยุคของโลกดิจิตัล เทคโนโลยีก้าวล้ำไปไกลธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวกันอย่างรุนแรงและเร่งด่วนให้ทันยุคทันสมัยหลายองค์กรยังขาดผู้นำที่มีการทักษะการบริหารจัดการสมัยใหม่ในการบริหารจัดการตนเองและลูกน้องให้บริหารผลงานได้ตามที่องค์กรคาดหวัง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การพัฒนากรอบความคิดแบบผู้นำ - GROWTH MINDSET FOR LEADERSHIP

คนเราสามารถพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ของตนให้เติบโตและดียิ่งขึ้นในทุก ๆ วันได้ เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
สร้างทักษะบริการแบบ NON-VOICE อย่างเหนือชั้น - STRENGTHEN NON-VOICE SERVICE SKILL

เพื่อผู้เข้าอบรมในฐานะผู้ให้บริการและสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง ได้ตระหนักและเข้าใจในรูปแบบของการให้บริการและสื่อสารแบบ Non-Voice Service อย่างถ่องแท้ พร้อมทั้ง สามารถนำความรู้ความเข้าใจ รวมถึง แนวทางการปฏิบัติไปปรับประยุกต์ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การใช้ OKRS สำหรับการพัฒนาทีมงานอย่างได้ผล - OKRS FOR TEAM DEVELOPMENT ACTIONS

หลักสูตรนี้จะนำท่านเข้าสู่การค้นหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ OKRs (Objectives & Key Results) และการฝึกปฏิบัติ การทำจริง เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ในบริบทองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นรูปธรรมได้ต่อไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
กลยุทธ์การตลาดแบบ OMNI CHANNEL

กลยุทธ์การตลาดแบบ Omni Channel จะเป็นหัวใจสำคัญภาคธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตที่มิอาจปฏิเสธได้ โดยการตลาดแบบ Omni Channel เป็นการตลาดผสานช่องทางทั้งหมดหรือช่องทางหลากหลายซึ่งน่าจะตอบโจทย์ธุรกิจยุคนี้มากที่สุด

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
พลิกเครื่องมือการตลาดเพื่อรับมือยุคดิจิทัล - Digital Marketing Transformation

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแนวคิดทางการตลาดและการขายอย่างสิ้นเชิง การเป็นผู้นำตลาดและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การพลิกรูปแบบการตลาดจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการปรับตัวครั้งสำคัญเพื่อที่จะรักษาลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
จุดพลังสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดแบบผู้ประกอบการ - POWERFUL ENTREPRENEURIAL MINDSET

ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ โดยพิจารณาความเสี่ยงที่จะใช้ทรัพยากรและเวลาในการสร้างสรรค์และการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
สร้างกลยุทธ์การตลาดด้วยการเข้าใจลูกค้าเชิงลึก - CUSTOMER INSIGHT TO CREATE MARKETING STRATEGY

หากบุคลากรมีความเข้าใจและมองเห็นแนวโน้มของตลาดยุค 4.0 นี้ได้อย่างถ่องแท้ จะสามารถสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการสื่อสารแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ รวมถึง ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเชิงลึกได้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ทักษะการเล่าเรื่องสำหรับผู้บริหาร - STORY TELLING FOR LEADERSHIP

รื่องเล่าที่มีเสน่ห์ คือเครื่องชี้วัดความสำเร็จของการนำเสนอที่ทรงพลัง โดยเฉพาะผู้นำองค์กร นับเป็นเรื่องดีหากมีการสร้างกระบวนการสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องที่น่าชวนติดตามเป็นที่จดจำ สามารถปลุกพลังบวกและแรงบันดาลใจ แต่ก็ใช่ว่าใครๆ จะทำ Storytelling ได้ดี

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานให้เป็นเลิศ - Creative Thinking for Excellent Work

การคิดเป็นระบบจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ตัวเรามีกลไกในการจัดเตรียมระบบความคิดให้ละเอียดรอบคอบ เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานและผลสำเร็จในการทำงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการข้อร้องเรียนแบบมืออาชีพ - Professional Complaint Handling Management

เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าและการเข้าถึงความต้องการที่หลากหลาย ทำให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการกลับมายังบริษัท อะไรคือ สาเหตุและปัจจัยของความไม่พอใจของลูกค้า แล้วเรามีเทคนิคการรับมือกับลูกค้าและการป้องกันและลดข้อร้องเรียนอย่างไร

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ - Professional Telesales Technique for High Profit

Professional Telesales Technique for High Profit จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะทำให้พนักงานขายทางโทรศัพท์ได้เข้าใจถึงเงื่อนไขทางโทรศัพท์ ตอกย้ำถึงขั้นตอนการโทรศัพท์และกลยุทธ์การสร้างโอกาสเชิงการขาย หลังจากจบหลักสูตรนี้ไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การบริการที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง - CUSTOMER CENTRIC SERVICE

องค์กรที่ให้ความสำคัญกับแนวคิด Customer Centric ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ย่อมเข้าใจปัญหาและความคาดหวังของลูกค้า พร้อมที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้าอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ประทับใจ ในการใช้สินค้าและบริการ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การรับมือลูกค้าช่องทาง VOICE และ NON-VOICE แบบมืออาชีพ - HANDLE CUSTOMER ON VOICE AND NON-VOICE CHANNEL AS PROFESSIONAL

การรับมือหรือบริหารจัดการลูกค้าผ่านช่องทาง Voice ใช้เสียง เช่น การโทรศัพท์ และ Non-Voice ไม่ใช้เสียง เช่น การส่ง email, ผ่าน Social Media ต่าง ๆ แบบเป็นตัวอักษร เราจะต้องใช้ความรู้และทักษะใดบ้างเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยต้นทุนฐานกิจกรรม ABC “ACTIVITY-BASED COSTING”

ต้นทุนด้านโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการนำมาคำนวณเพื่อกำหนดราคาขายสินค้าและบริการ หากเราสามารถจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ ด้วยการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์จากปัจจัยต่างๆ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ - SYSTEMATIC PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ จึงเป็นกระบวนการสำคัญให้เราเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้แนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมกับเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ นำประกอบ นำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและเหมาะสม

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ - WAREHOUSE SAFETY PROFESSIONAL MANAGEMENT

การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management) เป็นหนึ่งในความสำคัญที่เราต้องตระหนักในการจัดการคลังสินค้าหรือโรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ทั้งในเชิงบริหารงานและในเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง - STRENGTHENING WAREHOUSE MANAGEMENT SOLUTIONS

ในการอบรมครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เข้าใจระบบการบริหารคลังสินค้า สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึง ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้ท่านพบคำตอบของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคลังสินค้าของท่านได้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การปรับแนวคิดสู่การขายและบริการแห่งอนาคต - Unlocked Sales & Service Mindset

ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกมีโอกาสเผชิญกับวิกฤติไวรัสครั้งที่ใหญ่ที่สุดมีผลกระทบไปสู่เศรษฐกิจและตลาดโลก ทำให้องค์กรทุกองค์กรมีความตื่นตัวถึงความล้าช้าของตนเองอีกทั้งยังมองไปถึงทิศทางของตลาดในอนาคต ทำให้การค้าไม่ใช่การแข่งขันเชิงตั้งรับอีกต่อไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการการขนส่งอย่างมืออาชีพ - PROFESSIONAL TRANSPORTATION MANAGEMENT

เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า เพื่อให้สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา