Training Course

อบรมสัมมนาภายในองค์กร : In-House Training

ให้บริการจัดฝึกอบรมสัมมนา ที่สอดคล้องและเหมาะสมตามความต้องการขององค์กร ด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรตัวอย่างสำหรับ In-House Training

ให้บริการจัดฝึกอบรมสัมมนา ที่สอดคล้องและเหมาะสมตามความต้องการขององค์กร ด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 - PDPA : Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)

องค์กรและพนักงานในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 เพื่อให้สามารถนำไปใช้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวพนักงานและองค์กร

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ทิศทางและนวัตกรรมยุคใหม่สำหรับงานบริการ - CUSTOMER SERVICE INNOVATION & TRENDS

บุคลากรที่รับผิดชอบด้านงานบริการจึงควรตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถรับรู้ได้ว่าจะต้องทำอะไรให้อยู่รอดได้ ในภาวะที่สภาพแวดล้อมหรือตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
สร้างทักษะบริการแบบ NON-VOICE อย่างเหนือชั้น - STRENGTHEN NON-VOICE SERVICE SKILL

เพื่อผู้เข้าอบรมในฐานะผู้ให้บริการและสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง ได้ตระหนักและเข้าใจในรูปแบบของการให้บริการและสื่อสารแบบ Non-Voice Service อย่างถ่องแท้ พร้อมทั้ง สามารถนำความรู้ความเข้าใจ รวมถึง แนวทางการปฏิบัติไปปรับประยุกต์ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การใช้ OKRS สำหรับการพัฒนาทีมงานอย่างได้ผล - OKRS FOR TEAM DEVELOPMENT ACTIONS

หลักสูตรนี้จะนำท่านเข้าสู่การค้นหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ OKRs (Objectives & Key Results) และการฝึกปฏิบัติ การทำจริง เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ในบริบทองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นรูปธรรมได้ต่อไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
กลยุทธ์การตลาดแบบ OMNI CHANNEL

กลยุทธ์การตลาดแบบ Omni Channel จะเป็นหัวใจสำคัญภาคธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตที่มิอาจปฏิเสธได้ โดยการตลาดแบบ Omni Channel เป็นการตลาดผสานช่องทางทั้งหมดหรือช่องทางหลากหลายซึ่งน่าจะตอบโจทย์ธุรกิจยุคนี้มากที่สุด

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
พลิกเครื่องมือการตลาดเพื่อรับมือยุคดิจิทัล - Digital Marketing Transformation

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแนวคิดทางการตลาดและการขายอย่างสิ้นเชิง การเป็นผู้นำตลาดและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การพลิกรูปแบบการตลาดจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการปรับตัวครั้งสำคัญเพื่อที่จะรักษาลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
จุดพลังสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดแบบผู้ประกอบการ - POWERFUL ENTREPRENEURIAL MINDSET

ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ โดยพิจารณาความเสี่ยงที่จะใช้ทรัพยากรและเวลาในการสร้างสรรค์และการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
สร้างกลยุทธ์การตลาดด้วยการเข้าใจลูกค้าเชิงลึก - CUSTOMER INSIGHT TO CREATE MARKETING STRATEGY

หากบุคลากรมีความเข้าใจและมองเห็นแนวโน้มของตลาดยุค 4.0 นี้ได้อย่างถ่องแท้ จะสามารถสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการสื่อสารแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ รวมถึง ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเชิงลึกได้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ทักษะการเล่าเรื่องสำหรับผู้บริหาร - STORY TELLING FOR LEADERSHIP

รื่องเล่าที่มีเสน่ห์ คือเครื่องชี้วัดความสำเร็จของการนำเสนอที่ทรงพลัง โดยเฉพาะผู้นำองค์กร นับเป็นเรื่องดีหากมีการสร้างกระบวนการสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องที่น่าชวนติดตามเป็นที่จดจำ สามารถปลุกพลังบวกและแรงบันดาลใจ แต่ก็ใช่ว่าใครๆ จะทำ Storytelling ได้ดี

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานให้เป็นเลิศ - Creative Thinking for Excellent Work

การคิดเป็นระบบจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ตัวเรามีกลไกในการจัดเตรียมระบบความคิดให้ละเอียดรอบคอบ เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานและผลสำเร็จในการทำงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการข้อร้องเรียนแบบมืออาชีพ - Professional Complaint Handling Management

เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าและการเข้าถึงความต้องการที่หลากหลาย ทำให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการกลับมายังบริษัท อะไรคือ สาเหตุและปัจจัยของความไม่พอใจของลูกค้า แล้วเรามีเทคนิคการรับมือกับลูกค้าและการป้องกันและลดข้อร้องเรียนอย่างไร

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ - Professional Telesales Technique for High Profit

Professional Telesales Technique for High Profit จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะทำให้พนักงานขายทางโทรศัพท์ได้เข้าใจถึงเงื่อนไขทางโทรศัพท์ ตอกย้ำถึงขั้นตอนการโทรศัพท์และกลยุทธ์การสร้างโอกาสเชิงการขาย หลังจากจบหลักสูตรนี้ไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การบริการที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง - CUSTOMER CENTRIC SERVICE

องค์กรที่ให้ความสำคัญกับแนวคิด Customer Centric ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ย่อมเข้าใจปัญหาและความคาดหวังของลูกค้า พร้อมที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้าอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ประทับใจ ในการใช้สินค้าและบริการ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การรับมือลูกค้าช่องทาง VOICE และ NON-VOICE แบบมืออาชีพ - HANDLE CUSTOMER ON VOICE AND NON-VOICE CHANNEL AS PROFESSIONAL

การรับมือหรือบริหารจัดการลูกค้าผ่านช่องทาง Voice ใช้เสียง เช่น การโทรศัพท์ และ Non-Voice ไม่ใช้เสียง เช่น การส่ง email, ผ่าน Social Media ต่าง ๆ แบบเป็นตัวอักษร เราจะต้องใช้ความรู้และทักษะใดบ้างเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยต้นทุนฐานกิจกรรม ABC “ACTIVITY-BASED COSTING”

ต้นทุนด้านโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการนำมาคำนวณเพื่อกำหนดราคาขายสินค้าและบริการ หากเราสามารถจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ ด้วยการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์จากปัจจัยต่างๆ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ - SYSTEMATIC PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ จึงเป็นกระบวนการสำคัญให้เราเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้แนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมกับเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ นำประกอบ นำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและเหมาะสม

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ - WAREHOUSE SAFETY PROFESSIONAL MANAGEMENT

การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management) เป็นหนึ่งในความสำคัญที่เราต้องตระหนักในการจัดการคลังสินค้าหรือโรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ทั้งในเชิงบริหารงานและในเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง - STRENGTHENING WAREHOUSE MANAGEMENT SOLUTIONS

ในการอบรมครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เข้าใจระบบการบริหารคลังสินค้า สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึง ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้ท่านพบคำตอบของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคลังสินค้าของท่านได้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
การจัดการการขนส่งอย่างมืออาชีพ - PROFESSIONAL TRANSPORTATION MANAGEMENT

เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า เพื่อให้สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา