Training Course

อบรมสัมมนาออนไลน์สำหรับองค์กร : Virtual Training

เรียนรู้แบบออนไลน์สด เนื้อหาครบถ้วน พร้อมถามตอบกับแบบ Real Time ให้คุณและวิทยากรมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
Virtual Training : ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน - Creating Sense of Urgency

การสร้างความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน (Sense of Urgency) จึงเป็นขั้นตอนสำคัญ ในทั้งบุคลากรและองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมจัดการวิกฤติได้อย่างเหมาะสม ก็สามารถทำให้องค์กรที่เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้เช่นกัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual Training : การพัฒนากรอบความคิดแบบผู้นำ - Growth Mindset for Leadership

คนเราสามารถพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ของตนให้เติบโตและดียิ่งขึ้นในทุก ๆ วันได้ เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การใช้ OKRS สำหรับการพัฒนาทีมงานอย่างได้ผล - OKRS FOR TEAM DEVELOPMENT ACTIONS

หลักสูตรนี้จะนำท่านเข้าสู่การค้นหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ OKRs (Objectives & Key Results) และการฝึกปฏิบัติ การทำจริง เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ในบริบทองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นรูปธรรมได้ต่อไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การใช้ Digital Marketing เพื่อเพิ่มยอดขายและยกระดับการบริการ - Applied Digital Marketing for Sales & Service Excellence

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการเข้าใจแนวคิดทางการตลาดและการขาย พร้อมรูปแบบการใช้เครื่องมือยุค Digital Marketing ที่เหมาะสมธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านการขายและบริการต่อไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : พลังแห่งการทำงานเป็นทีม - Team Synergy

รูปแบบการทำงานซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า สามารถสร้างประโยชน์อย่างมากในองค์กร และสามารถขับเคลื่อนองค์กรก้าวผ่านวิกฤติไปสู่ความสำเร็จได้ คือการทำงานเป็นทีม

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การพัฒนาสู่ภาวะผู้นำยุคศตวรรษที่ 21 - 21st Century Leadership

หัวหน้างานหรือผู้บริหารยุคใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรง การตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ การรับมือกับทีมงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึง ความเป็นผู้นำ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual Training : การรับมือข้อร้องเรียนในการบริการ - High Impact Service & Call Complaint Handling

ผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการบริการที่แตกต่างจากการให้บริการในช่องทางอื่นทั่วไป เพื่อให้พร้อมที่จะบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้าหรือกรณีต้องรับมือกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและเป็นมืออาชีพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual Training : พลังแห่งการคิดเชิงบวก - Power of Positive Thinking

เราแต่ละคนมีการรับมือและมุมมองต่อภาวะกดดันหรืออุปสรรคของแตกต่างกันไป ทั้งนี้ เราสามารถใช้การคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง การมีกรอบความคิดแบบเติบโต ช่วยปรับมุมมองความคิดของตนเองให้มีภูมิคุ้มกันในการรับมือเรื่องต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual Training : การประยุกต์ใช้ VMI เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน - Vendor Managed Inventory (VMI) for Sustainable Business

หนึ่งในกลยุทธ์เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ทางธุรกิจซื้อขายสินค้าประเภท FMCG (Fast Moving Consumer Goods) คือ การผสมผสานระบบการบริหารสินค้าคงคลังแบบ Vendor Managed Inventory (VMI)

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : เทคนิคการบริหารเวลาในการทำงาน - Time Management @ Work

หลักสูตรนี้จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความเข้าใจในหลักการของการบริหารเวลา ตระหนักในประโยชน์ของการบริหารเวลา ตลอดจนเทคนิคในการบริหารเวลา เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา