Training Course

อบรมสัมมนาออนไลน์สำหรับองค์กร : Virtual Training

เรียนรู้แบบออนไลน์สด เนื้อหาครบถ้วน พร้อมถามตอบกับแบบ Real Time ให้คุณและวิทยากรมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
Virtual Training : ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน - Creating Sense of Urgency

การสร้างความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน (Sense of Urgency) จึงเป็นขั้นตอนสำคัญ ในทั้งบุคลากรและองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมจัดการวิกฤติได้อย่างเหมาะสม ก็สามารถทำให้องค์กรที่เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้เช่นกัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual Training : ทักษะการวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ - Systematic Planning & Problem Solving

การทำงานในแต่ละวันเราจะต้องเผชิญกับปัญหาและจำเป็นต้องทำการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ ถึงแม้งานนั้นจะเป็นงานในหน้าที่ที่เรารับรับผิดชอบมาแล้วเป็นระยะเวลานาน บางครั้งปัญหาที่เจอเป็นเรื่องเดิม ๆ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual Training : การพัฒนากรอบความคิดแบบผู้นำ - Growth Mindset for Leadership

คนเราสามารถพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ของตนให้เติบโตและดียิ่งขึ้นในทุก ๆ วันได้ เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual Training : How to Successfully Analyse and Approach your Customers Right from the First Time

ในการติดต่อเชิงธรุกิจ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Face-to-Face หรือ แบบ Virtual การสร้างความประทับใจและเข้าถึงลูกค้าในการพบกันครั้งแรก เป็นสิ่งที่พนักงานขายหรือทีมงานที่ต้องนำเสนอสินค้าและบริการคาดหวังไว้ แม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่เราก็สามารถตระเตรียมความพร้อม

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การรับมือกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ Harmonizing Conflict Management

องค์กรประกอบขึ้นด้วยผู้คนที่มีความหลากหลายในความเชื่อ เป้าหมาย บุคลิกภาพ ประสบการณ์และพื้นฐานความคิดจึงเป็นเรื่องปกติที่ความแตกต่างเหล่านี้ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ง่าย อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่มักมองความขัดแย้งเป็นเรื่องน่ากลัว เป็นอันตราย

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การจัดการความรู้สำหรับหัวหน้างาน Knowledge Management for Supervisor

ผู้นำ หรือหัวหน้างาน / Supervisor มีบทบาทสำคัญยิ่งในการแนะนำ แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงาน ซึ่งการบริหารจัดการ “องค์ความรู้” ซึ่งมีอยู่ในทุกกระบวนการของการทำงาน ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING :  เสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม- Effective Team Work

สัมพันธภาพในองค์กรเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่ส่งผลต่อความเป็นปึกแผ่นขององค์กร กล่าวคือ ความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจที่มีต่อกันและกันระหว่างพนักงานด้วยกัน และทีมบริหารกับพนักงาน แต่ด้วยภาวะเร่งรีบของงานและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นเหตุผลหนึ่ง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การใช้ OKRS สำหรับการพัฒนาทีมงานอย่างได้ผล - OKRS FOR TEAM DEVELOPMENT ACTIONS

หลักสูตรนี้จะนำท่านเข้าสู่การค้นหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ OKRs (Objectives & Key Results) และการฝึกปฏิบัติ การทำจริง เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ในบริบทองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นรูปธรรมได้ต่อไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การใช้ Digital Marketing เพื่อเพิ่มยอดขายและยกระดับการบริการ - Applied Digital Marketing for Sales & Service Excellence

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการเข้าใจแนวคิดทางการตลาดและการขาย พร้อมรูปแบบการใช้เครื่องมือยุค Digital Marketing ที่เหมาะสมธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านการขายและบริการต่อไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : ยกระดับทักษะการเจรจาต่อรองให้เป็นมืออาชีพ - Enhance Your Negotiation Skills as Professional

การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว คือ ศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญมากทำงาน เพราะความสำเร็จจากการทำงานมักมาจากการเจรจาที่มุ่งเน้นหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรากำลังมุ่งไป ทักษะการเจรจาที่ดี จึงไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ เพราะการเจรจาส่วนใหญ่มักเกิดบนความขัดแย้ง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : พลังแห่งการทำงานเป็นทีม - Team Synergy

รูปแบบการทำงานซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า สามารถสร้างประโยชน์อย่างมากในองค์กร และสามารถขับเคลื่อนองค์กรก้าวผ่านวิกฤติไปสู่ความสำเร็จได้ คือการทำงานเป็นทีม

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การจัดการความรู้สำหรับผู้บริหาร Knowledge Management for Management Team

แต่ละองค์กรย่อมจะมีพันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรที่แตกต่างกันไป ตามแต่ละลักษณะและประเภทขององค์กร แต่ทุกสิ่งที่องค์กรจะต้องมีเหมือนกัน คือ “องค์ความรู้” ที่สำคัญ ที่จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรนั้นมีความแตกต่าง มีความสามารถเหนือคู่แข่งขัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : Collaborative Communication and Powerful Persuasion

การสื่อสารและโน้มน้าวใจเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความสำคัญสำหรับบุคคลที่สามารถใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน การสื่อสารและโน้มน้าวใจที่อยู่บนกรอบความคิดที่ถูกต้องเหมาะสม จะเป็นการสื่อสารและโน้มน้าวใจในเชิงบวกที่สร้างความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual Training : การคิดเชิงวิพากษ์สู่การบรรลุเป้าหมาย  Critical Thinking to Success

หนึ่งในทักษะที่จำเป็นของศตวรรษที่ 21 คือ Critical Thinking หรือทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดวิเคราะห์ หรือการใช้วิจารณญาณในการคิดเรื่องต่าง ๆ เช่น การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลจากการถามคำถาม และวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหา เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : ทักษะหัวหน้างานยุค - Digital Adaptive Leadership Skill

ในยุคของโลกดิจิตัล เทคโนโลยีก้าวล้ำไปไกลธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวกันอย่างรุนแรงและเร่งด่วนให้ทันยุคทันสมัยหลายองค์กรยังขาดผู้นำที่มีการทักษะการบริหารจัดการสมัยใหม่ในการบริหารจัดการตนเองและลูกน้องให้บริหารผลงานได้ตามที่องค์กรคาดหวัง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual : การบริการด้วยใจ Service Focus

การทำงานด้านบริการ คือการทำงานร่วมกับบุคคลหมู่มากและหลากหลายทางความต้องการ และต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นด้วยการบริการที่มีได้ การบริการในปัจจุบันต่างหย่อนยานขาดการใส่ใจในความรู้สึกให้บริการ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การพัฒนาสู่ภาวะผู้นำยุคศตวรรษที่ 21 - 21st Century Leadership

ท่ามกลางความผันผวนของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้นำทีมหรือหัวหน้างานเป็นผู้ที่มีหน้าที่และบทบาทอันสำคัญอย่างยิ่งในองค์กร ดังนั้น ผู้นำทีมหรือหัวหน้างานจึงจำเป็นต้องเข้าใจในบทบาทของตนและมีทักษะในการสอนหรือโค้ชชิ่งทีมงานให้เก่งงาน เก่งคนไปพร้อม ๆ กัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การปรับแนวคิดสู่การขายและบริการแห่งอนาคต - Unlocked Sales & Service Mindset

ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกมีโอกาสเผชิญกับวิกฤติไวรัสครั้งที่ใหญ่ที่สุดมีผลกระทบไปสู่เศรษฐกิจและตลาดโลก ทำให้องค์กรทุกองค์กรมีความตื่นตัวถึงความล้าช้าของตนเองอีกทั้งยังมองไปถึงทิศทางของตลาดในอนาคต ทำให้การค้าไม่ใช่การแข่งขันเชิงตั้งรับอีกต่อไป

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual Training : การบริหารความสัมพันธ์ในองค์กรยุค New Normal

การทำงานในองค์กรเป็นการร่วมมือกันของบุคคลหลาย ๆ คน หลาย ๆ แผนก ที่ผลงานส่งผลกระทบต่อเนื่องซึ่งกันและกันเป็นภาพองค์กรใหญ่ ดังนั้น การบริหารความสัมพันธ์ในองค์กรยุค New Normal นี้ จึงเป็นศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การบริหารความเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวที่เติบโต Change Management for Growth

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้การทำงาน การดำรงชีวิต รวมไปถึงรูปแบบบการดำเนินธุรกิจต้องเปลี่ยนไป จะทำอย่างไรให้พนักงานมีความตระหนักถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความตื่นตัว พร้อมรับการกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้อง

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual Training : การรับมือข้อร้องเรียนในการบริการ - High Impact Service & Call Complaint Handling

ผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการบริการที่แตกต่างจากการให้บริการในช่องทางอื่นทั่วไป เพื่อให้พร้อมที่จะบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้าหรือกรณีต้องรับมือกับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและเป็นมืออาชีพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual Training : พลังแห่งการคิดเชิงบวก - Power of Positive Thinking

เราแต่ละคนมีการรับมือและมุมมองต่อภาวะกดดันหรืออุปสรรคของแตกต่างกันไป ทั้งนี้ เราสามารถใช้การคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง การมีกรอบความคิดแบบเติบโต ช่วยปรับมุมมองความคิดของตนเองให้มีภูมิคุ้มกันในการรับมือเรื่องต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : ปรับเทคนิคการขายสู่การเป็น “พาร์ทเนอร์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์” - Adaptive Sales Techniques to become Customer’s Strategic Business Partner

แพลตฟอร์มที่ให้บริการร้านค้าออนไลน์มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในการดึงผู้ขายเข้าร่วมกับแพลตฟอร์ม จึงจำเป็นต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า การคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่การเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการแข่งขัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกันสู่ความสำเร็จ - Collaborative Communication for Hybrid Working

ในสถานการณ์ปัจจุบันทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไป หลาย ๆ องค์กรให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน (Work form Home) สลับกับการเข้าทำงานในสำนักงาน (Hybrid Working) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยจากโรคโควิด โดยใช้เทคโนโลยีให้เราได้สื่อสารระยะไกล

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual Training : การประยุกต์ใช้ VMI เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน - Vendor Managed Inventory (VMI) for Sustainable Business

หนึ่งในกลยุทธ์เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ทางธุรกิจซื้อขายสินค้าประเภท FMCG (Fast Moving Consumer Goods) คือ การผสมผสานระบบการบริหารสินค้าคงคลังแบบ Vendor Managed Inventory (VMI)

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING :  สร้างทักษะบริการแบบ Non-Voice อย่างเหนือชั้น - Strengthen Non-Voice Service Skill

เพื่อผู้เข้าอบรมในฐานะผู้ให้บริการและสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง ได้ตระหนักและเข้าใจในรูปแบบของการให้บริการและสื่อสารแบบ Non-Voice Service อย่างถ่องแท้ พร้อมทั้ง สามารถนำความรู้ความเข้าใจ รวมถึง แนวทางการปฏิบัติไปปรับประยุกต์ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual Training : ความรู้ด้านดิจิทัลในธุรกิจ Digital Literacy in Business

การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน มีความทันสมัยและมีการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการทำงานในระบบงานต่าง ๆ ในทางธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การคิดเชิงตรรกะ Logical Thinking คิดได้ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

ความรู้ และกระบวนการ “คิด” จะเป็นพื้นฐานของ “การตัดสินใจ” และ “การแก้ไขปัญหา” ได้เป็นอย่างดี กระบวนการคิดที่แตกต่างกัน ทำให้มนุษย์เรามีพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน นั่นทำให้เราได้ “ผลลัพธ์” ที่แตกต่างกัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : เทคนิคการบริหารเวลาในการทำงาน - Time Management @ Work

หลักสูตรนี้จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความเข้าใจในหลักการของการบริหารเวลา ตระหนักในประโยชน์ของการบริหารเวลา ตลอดจนเทคนิคในการบริหารเวลา เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : สื่อสารอย่างเหนือชั้นด้วยหลัก DISC - DISC for Effective Communication

เพียงแค่เราตระหนักและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถเลิอกใช้รูปแบบการสื่อสารให้ถูกต้องเหมาะสม นอกจากจะทำได้อย่างง่ายดายและตรงประเด็นแล้ว ยังสามารถประสานร่วมมือของบุคลากรในองค์กรเพื่อบรรลุถึงความต้องการเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : สุดยอดการนำเสนออย่างมืออาชีพ - High Impact Presentation

หลักสูตรนี้ได้รวบรวมเทคนิคต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทักษะการนำเสนอทุกแง่ทุกมุม สามารถนำเสนอได้อย่างเข้าใจง่ายเป็นขั้นตอนภายในเวลาที่กำหนด ใช้ภาษากาย ใช้เสียง รวมถึง การแต่งกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้นำเสนอ

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
Virtual : การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ - Analytical Thinking for Effective Decision Making

ในศตวรรษที่ 21 บุคลการในองค์กรหลาย ๆ ตำแหน่งต้องต่อสู้กับเทคโนโลยีที่อาจมาแทนที่การทำงานของตนเอง การปรับตัวที่สำคัญและจะสร้างความได้เปรียบแก่บุคลากรได้ คือ การมีทักษะการคิดที่ถูกต้อง ซึ่งเทคโนโลยียังไม่อาจเอาชนะได้

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา