Training Course

หลักสูตร Public Training 2022

หลักสูตรอบรมสัมมนาให้เลือกหลากหลาย เพื่อเสริมศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของคุณ
Virtual Training : การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง - STRENGTHENING WAREHOUSE MANAGEMENT SOLUTIONS

ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้เข้าใจระบบการบริหารคลังสินค้า สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึง ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้ท่านพบคำตอบของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคลังสินค้าของท่าน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง - STRENGTHENING WAREHOUSE MANAGEMENT SOLUTIONS

ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้เข้าใจระบบการบริหารคลังสินค้า สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึง ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้ท่านพบคำตอบของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคลังสินค้าของท่าน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
VIRTUAL TRAINING : การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง - STRENGTHENING WAREHOUSE MANAGEMENT SOLUTIONS

ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้เข้าใจระบบการบริหารคลังสินค้า สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึง ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้ท่านพบคำตอบของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคลังสินค้าของท่าน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา