Training Course

Online Live : การบริหารงานบุคคล HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Upskill พัฒนาและเพิ่มเติมศักยภาพ ด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบ Live ถาม-ตอบ กัน Real Time ทุกข้อสงสัย กับผู้ทรงคุณวุฒิ