Training Course

Online Live : ทัศนคติเชิงบวกและการทำงานเป็นทีม Positive Attitude & Team Work

ทัศนคติเชิงบวกและการทำงานเป็นทีม เพื่อการทำงานอย่างมีความสุขและสำเร็จร่วมกัน
การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำและการทำงานเป็นทีม - Leadership & Team Development

“การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำและการทำงานเป็นทีม”จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่จะช่วยพัฒนาทีมงานขององค์กรในด้านความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ทำให้การสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
พัฒนากรอบความคิด...ปลดล็อคชีวิตการทำงาน - Better Mindset for Better Works

“เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน” ประโยคนี้ เราคงเห็นและได้ยินกันบ่อย ๆ “เปลี่ยนความคิด” คือ การเปลี่ยนกรอบความคิดหรือ Mindset ซึ่งอยู่กันตัวเรามานาน เป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดเส้นทางชีวิตและมีความแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการสร้างและพัฒนาทีมทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ - Effective Team Success Factors

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการสร้างทีมการทำงาน โดยใช้รูปแบบการบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ การอภิปรายกลุ่ม การยกตัวอย่างกรณีศึกษา การร่วมแชร์และแบ่งปันความคิด ตลอดจนการระดมสมอง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และแบ่งปัน

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา