Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

Trainer

ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง
การศึกษา
ปริญญาเอก เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา(Educational Technology)  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการศึกษา(Educational Technology)  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ประสบการณ์การทำงาน
 
ปัจจุบัน   : วิทยากร / ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Digital Video & Post Production, การผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ
 
: อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
: รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจการพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 
อดีต 
 
: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารสื่อและสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 
: รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
: Manager Director / Senior Technical บริษัท อาทิเฟ็ก ดีไซน์ แอนด์ เอ็ฟเฟ็ก จำกัด
 
: System Administrator แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิค บริษัทกันตนาแอนนิเมชั่น จำกัด
 
: นักเขียนประจำนิตยสาร Digital Multimedia Animation (DMA) คอลัมพ์ “HDSLR”
 
: นักเขียนประจำนิตยสาร Digital Video & Multimedia Magazine คอลัมพ์ AE Workshop
 
 
ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ
 
• ที่ปรึกษาโครงการผลิตสารคดี “ถ้ำหลวง” สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
 
• ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการวิจัย สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี
 
• ผู้ตรวจสอบเอกสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทอักษรเจริญทัศน์
 
• กรรมการร่างหลักสูตร โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
 
• ผู้ตรวจประเมินเครื่องมือ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
 
  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 
• ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) 
 
  กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 
• ที่ปรึกษาด้านสื่อฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
 
 
ประสบการณ์การสอน /การบรรยาย
 
• การผลิตสื่อวิดีโอด้วย Smartphone เพื่อการสรุปโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
• การผลิตวิดีโอด้วย Smartphone เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
• เทคนิคการทำ Color Grading สำหรับงานวิดีโอ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน
 
• เทคโนโลยีการผลิตรายการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
 
• เทคนิคการถ่ายวิดีโอ เพื่อการจัดจำหน่ายบน Micro Stock
 
• เทคนิคการผลิตหนังสั้น (ถ่ายทำและตัดต่อ) ในโครงการ CAT Short Film 2018
 
• เทคนิค Post Production สำหรับการผลิตโทรทัศน์ออนไลน์ในระบบ HDR บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด
 
• วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนการสอนและการนำเสนอ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 
• เทคนิคการผลิตสื่อสื่อดิจิทัล โครงการพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ออนไลน์ มศว
 
• การประยุกต์ใช้ ICT สำหรับการศึกษา ในงานไอทีวิชาการ มศว
 
• เทคนิคการถ่ายภาพสำหรับผลิตสื่อการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
• เทคนิคการถ่ายภาพสำหรับผลิตสื่อการสอน   โรงเรียนบางจาก กรุงเทพมหานคร
 
• การออกแบบกราฟิคสำหรับงานโทรทัศน์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
• สอนในวิชา การการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
• สอนในวิชา การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
• สอนในวิชา ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์ระบบดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
• สอนในวิชา เทคนิคการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
• สอนในวิชา เทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
• สอนในวิชา การตัดต่อและลำดับภาพสำหรับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
•สอนในวิชา ผลิตสื่อเบื้องต้น วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
• อาจารย์พิเศษสอนในวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
• อาจารย์พิเศษสอนในหลักสูตร Special Effect with After Effects ของ Digital Asia School of Animation
 
• อาจารย์พิเศษสอนในหลักสูตร Advance Non-Linear Editing ของบริษัท Lofty co., Ltd    
 
 
กรรมการตัดสินผลงาน
 
 • ประธานคณะกรรมการ ตัดสินการประกวด ภาพยนตร์สั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2559-2561 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด
 
 • กรรมการตัดสิน หนังสั้น CAT Short Film 2018 หัวข้อ "Thai Touch”: สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้"
 
 
ความรู้ความสามารถ
 
• ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับผลิตวิดีโอด้วย Smartphone
 
• การใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 
• การใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 
• การออกแบบและผลิตสื่อ Mobile Learning
 
• การผลิตรายการโทรทัศน์
 
• การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในห้องเรียนและการฝึกอบรม
 
 
ผลงานและรางวัล
 
• ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย ชุด มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร
 
• ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิตดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
• ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ท เรื่องโรคเอดส์ กรมควบคุมโรค 
  กระทรวงสาธารณสุข  
 
 
Training / Certificate
 
• Basic Color Grading : Color Grading & Post-production Workflow
 
• Assimilate SCRATCH Training SCRATCH v8.3 - 101 Dailies and Finishing
 
• Advanced Color Grading: Color management/Color Correction
 
• DaVinci Resolve 14 “Train the Trainer” Introduction to DaVinci Resolve14
 
• Basic Color Science for Film & TV Production Workshop
 
• DaVinci Resolve 15 “Train the Trainer” Introduction to DaVinci Resolve15
 
• DaVinci Resolve 15 “Train the Trainer” Advance Edit in DaVinci Resolve15
 
• DaVinci Resolve 15 “Train the Trainer” Color Correction in DaVinci Resolve15