Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • ระบบควบคุมมอเตอร์พื้นฐาน ในปัจจุบัน การออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการกับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบวงจรควบคุมขนาดเล็ก ไปจนถึงระบบควบคุมอัตโนมัติซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ “PLC” [Programmable Logic Controller] ที่ช่วยควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ สิ่งหนึ่งสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรก็คือ การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งได้รับการพัฒนาทักษะให้มีความชำนาญ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจ และเพื่อเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้น ก่อนลงลึกสู่เนื้อหาของระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC “เลิร์นนิ่ง ฮัท” จึงได้จัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตร “ระบบการควบคุมมอเตอร์พื้นฐาน” ขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนพื้นฐานหลักการทำงานและคุณสมบัติของวงจรควบคุมมอเตอร์ที่ใช้ Relay และ Contactor ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการสำหรับการศึกษาเรื่อง PLC (Programmable Logic Controller) ในรายละเอียดต่อไป
    โดย  อาจารย์ กมล เลิศวิรุจน์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • ระบบเครือข่ายและการประยุกต์ใช้ IT สำหรับระบบงาน PLC Part I, II แนวโน้ม ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในโลกของเทคโนโลยีปัจจุบันก็คือ การผนวกรวมของเทคโนโลยีต่างๆ โดยการประยุกต์นำมุมมองและคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีแต่ละด้านมาเชื่อมต่อผนวกรวมกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล และเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจนั่นเอง “ระบบเครือข่ายและการประยุกต์ใช้ IT สำหรับระบบงาน PLC” เป็นหลักสูตรที่ เลิร์นนิ่งฮัท พัฒนาขึ้น โดยการนำองค์ความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีโครงข่ายมาผนวกรวมกับงานด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ปฏิบัติงานด้าน PLC ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีโครงข่าย (Network) และความปลอดภัย (Security) เพื่อนำไปวางแผนออกแบบระบบงาน PLC ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ พื้นฐานคำศัพท์ของระบบเครือข่าย การตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระบบโครงข่ายเบื้องต้น รวมทั้งได้เรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีป้องกันข้อมูลภายในองค์กรให้ปลอดภัย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปออกแบบ และขยายขีดความสามารถของระบบควบคุมอัตโนมัติ จึงไม่ใช่เรื่องยาก หรือเรื่องหินสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน PLC อีกต่อไป ที่จะเรียนรู้ ทำความรู้จัก และเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน IT ระบบโครงข่าย (Network) และเทคโนโลยีความปลอดภัย (Security) เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ
    โดย  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก CISCO System

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • MX Component with Software Visual Basic ระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้มีโมดูลและฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ มากมายเพื่อรองรับความต้องการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ PLC จึงต้องได้รับการฝึกฝน พัฒนาให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นและเพียงพอ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการในงาน หลักสูตร MX Component with Software Visual Basic นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน หรือผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้งาน PLC ขั้นสูงมาแล้ว เนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นฟังก์ชั่นการใช้งานด้านข้อมูลผ่านการสื่อสารต่างๆ ตามมาตรฐานสากลและระบบเน็ตเวิร์คของ Mitsubishi PLC โดยนำข้อมูลมาประมวลผลจัดการด้วยซอฟต์แวร์ Visual Basic นอกจากนั้น ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ตัวอย่างการเขียน Visual Basic ในงานของระบบ SCADA เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป
    โดย  อ.กานต์ รังสิมันต์กูล และ อ.สมพงษ์ กลิ่นโชยสุคนธ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 12 of 12