Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การบริหารจัดการทั่วไป : Management


เพื่อให้คุณและองค์กรบรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ด้วยหลักสูตรที่มีศักยภาพของเรา
 • หลักสูตร การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ (Project Management as Professional) ปัจจุบันทุก ๆ องค์กรต่างมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา งานโครงการเป็นงานประเภทหนึ่งของการดำเนินงานองค์กร ที่ถูกกำหนดขึ้น งานโครงการบางงานมีขนาดใหญ่ บางโครงการมีขนาดเล็ก บางโครงการแทรกอยู่กับงานประจำ ซึ่งทุกโครงการล้วนแต่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากร การวางแผน การบริหารจัดการและการควบคุมโครงการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายด้านคุณภาพที่กำหนด เวลาและงบประมาณ โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมอย่างที่สุด
    โดย  อาจารย์ ศักดิ์ชาย ตัน

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • Train the Trainer (ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ) ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือสายงานที่ปฏิบัติ คือการขาดความรู้และความชำนาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดความเข้่าใจในลักษณะการเรียนรู้ของเข้าอบรม การเตรียมแผนการสอนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมตลอดจน กระบวนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถ่ายทอดความรู้มีจิตวิทยาและทักษะที่เหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรที่จะสนับสนุนให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จด้วยดี
    โดย  อ.ไววิทย์ แสงอลังการ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ (Positive Attitude for Efficiency Team Work) ในการสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้ถึงทฤษฎี หลักการและเทคนิคของการทำงานเป็นทีม การทำงานภายในองค์กรจะต้องมีการติดต่อประสานงานกันภายในและข้ามหน่วยงาน เพราะเราไม่สามารถปฏิบัติงานได้เพียงลำพัง รวมถึงพื้นฐานของการทำงานเป็นทีมที่จะสามารถนำพาหรือผลักดันองค์กรให้ไปในแนวทางที่ต้องการ เนื้อหาในหลักสูตรจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานแบบทีม ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน การยอมรับความแตกต่างของบุคคลและองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
    โดย  อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Strategic Systematic Problem Solving and Decision Making) กระบวนการตัดสินใจ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต เพราะถ้าเราสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ก็จะทำให้สามารถดำเนินการงานหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากตัดสินใจผิดพลาด ก็จะส่งผลในทางตรงข้าม หรือผลเสียตามมาอย่างมากมาย ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะศึกษาและเรียนรู้กลยุทธการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Strategic Systematic Problem Solving and Decision Making) เพื่อสร้างความมั่นใจและลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ รวมถึงการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด รวมทั้ง ยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขและป้องกันได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้การเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
    โดย  อ.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 1 of 3