Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การจัดการและกฎหมายแรงงาน : Labor Management & Law


  • กฎหมายแรงงานและมาตรการทางวินัยเชิงสร้างสรรค์ - Positive Disciplinary and Labor Law กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่บัญญัติสิทธิหน้าที่ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกัน เพื่อให้ลูกจ้างสามารถทำงานร่วมกันกับนายจ้างได้อย่างมีความสุข ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร ทำให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างขวัญกำลังใจและมีความสุขในการทำงาน มีความตั้งใจในการสร้างผลผลิตและมีผลการปฏิบัติงานที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง จึงมีผลทำให้นายจ้างดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมายแรงงานและมาตรการทางวินัยมากยิ่งขึ้น และสามารถบริหารจัดการพนักงานในทีมเชิงสร้างสรรค์และสอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
      โดย  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

    สมัครอบรมสัมมนา    read more
  • การจัดการแรงงานสำหรับผู้บริหาร - Labor Management for Management ในการดำเนินธุรกิจสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างสูงและจะขาดเสียไม่ได้ก็ คือ พนักงาน เมื่อสามารถคัดเลือกได้ตามความต้องการแล้ว องค์กรก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลพนักงานคนดังกล่าวให้ได้รับสิทธิที่พึงจะได้ตามข้อบังคับทางกฎหมายที่ระบุไว้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างสามารถทำงานร่วมกันกับนายจ้างได้อย่างมีความสุข ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการแรงงานมากยิ่งขึ้น และสามารถบริหารจัดการพนักงานในองค์กรได้อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม
      โดย  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

    สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 1 of 1