Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การจัดการสายงานการผลิตเพื่อความสำเร็จ : Line Production Achievement


  • 5 ส เพื่อ การจัด Visual Control 5ส เป็นกิจกรรมปรับปรุงการทำงานของพนักงานด้วยตนเองอย่างหนึ่ง ได้แก่ การดำเนินการตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย” ในสถานที่ทำงานของตนเอง ทำให้บริษัทมีพนักงานที่มีระเบียบวินัยจากจิตสำนึกของเขาเอง ทำให้สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีความปลอดภัย ลดความสูญเปล่าในการทำงาน ทำให้คุณภาพของงานและคุณภาพสินค้าดีขึ้น หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมรู้ และเข้าใจถึงคุณค่า ของการปฏิบัติกิจกรรม 5ส จนเกิดเป็นนิสัยที่ดีมีวินัย ซึ่งจะเป็นรากฐานของระบบคุณภาพ เพราะเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทุกคนร่วมกันคิดกันทำเป็นทีม ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ยุ่งยาก ไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบวินัยเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และองค์กรต่อไป
      โดย  อ.ภินาริน หฤิษธิกรณ์

    สมัครอบรมสัมมนา    read more
  • QCC วิเคราะห์เจาะลึกต้นเหตุปัญหา ด้วย QC7 Tools QC 7 Tools เป็นกลุ่มเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ และการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในองค์กรธุรกิจของญี่ปุ่น และแพร่หลายไปสู่องค์กรอื่นๆ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาในเชิงคุณภาพ และเชิงการจัดการที่ใช้ข้อมูล และข้อเท็จจริงในการสืบค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างปัญหา และสาเหตุที่เป็นไปได้ และสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอย่างมีตรรกะ จึงทำให้ผู้แก้ไขปัญหาสามารถกำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และตรงจุดหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแต่ละตัวอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
      โดย  อ.ภินาริน หฤิษธิกรณ์

    สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 2 of 2