Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


ทักษะในเรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติ “PLC” [Programmable Logic Controller]


 • เรียนรู้และใช้งาน PLC ขั้นเซียน (Advance) ปัจจุบันหลายองค์กรต่างมีความพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งาน เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ PLC กาลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก หลายหน่วยงาน ตลอดจนมีทักษะในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากข้อผิดพลาดในการใช้งาน PLC นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงการใช้งาน PLC ในขั้นสูง การประยุกต์ใช้ PLC ร่วมกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ซึ่งมีความซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ด้านการเตรียมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะการใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC ขั้นสูงให้กับองค์กรและหน่วยงาน จึงได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการใช้งาน PLC ขั้นสูงขึ้น ตามความต้องการใช้งาน ที่มีความแตกต่างเฉพาะอย่าง และมีความซับซ้อน ต้องการทักษะความชำนาญในโมดูลที่แตกต่างกันออกไป
  -  โดย  ผู้เชี่ยวชาญจาก PLC Mitsubishi

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • Troubleshooting TCP/IP Application Using Packet Sniffer แนวโน้ม ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในโลกของเทคโนโลยีปัจจุบันก็คือ การผนวกรวมของเทคโนโลยีต่างๆ โดยการประยุกต์นำมุมมองและคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีแต่ละด้านมาเชื่อมต่อผนวกรวมกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล และเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจนั่นเอง การผสมผสานความรู้และทักษะด้าน IT เข้ากับองค์ความรู้ของระบบงาน PLC จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาขยายขีดความสามารถของระบบงานควบคุมอัตโนมัติ PLC ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตร “Troubleshooting TCP/IP Application Using Packet Sniffer” เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมด้าน IT ที่นำโปรแกรม Packet Sniffer มาใช้วิเคราะห์ Protocol ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การรับส่งข้อมูลของ PLC ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขวิเคราะห์เหตุเสียที่เกิดขึ้นในระบบการควบคุมอัติโนมัติได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ Packet Sniffer เป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้งาน หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน IT และผู้ปฏิบัติงานในระบบ PLC ที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นการเพิ่มเติม
  -

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • High Speed Data Logger PLC (Programmable Logic Controller) ไม่ใช่แต่เป็นเพียงระบบควบคุมอัตโนมัติที่ช่วยวางแผนและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรเท่านั้น แต่ยังได้มีฟังก์ชั่นการใช้งานอื่นผนวกรวมไว้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ หรือผนวกรวมกับเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และตอบโจทย์ความต้องการธุรกิจ จึงได้จัดเตรียมหลักสูตร Data Logger ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ เข้าใจขั้นตอนการทำงานและองค์ประกอบต่างๆ ของ Data Logger Module การเขียนโปรแกรม Logging Function รวมถึงฝึกปฏิบัติการใช้งาน Data Logger Module เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  -  โดย  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก PLC Mitsubishi

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • เรียนรู้และใช้งาน PLC ขั้นเซียน (Advance II) ปัจจุบันหลายองค์กรต่างมีความพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งาน เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ PLC กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก หลายหน่วยงาน ตลอดจนมีทักษะในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากข้อผิดพลาดในการใช้งาน PLC นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงการใช้งาน PLC ในขั้นสูง การประยุกต์ใช้ PLC ร่วมกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ซึ่งมีความซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ด้านการเตรียมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะการใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC ขั้นสูงให้กับองค์กรและหน่วยงาน “เลิร์นนิ่ง ฮัท” จึงได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร PLC ขั้นสูงขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ Advance I และ Advance II ตามความต้องการใช้งานที่มีความแตกต่างเฉพาะอย่าง และมีความซับซ้อน ซึ่งต้องการทักษะความชำนาญในโมดูลที่แตกต่างกันออกไป
    โดย  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก PLC Mitsubishi

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • การออกแบบ และเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ PLC กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก หลายหน่วยงาน หลายองค์กรต่างมีความพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งาน เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน ตลอดจนมีทักษะในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากข้อผิดพลาดในการใช้งาน PLC ซึ่งแน่นอนว่าการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวเท่ากับเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและขยายโอกาสทางธุรกิจ ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ ติดเขี้ยวเล็บให้กับตัวบุคลากรเองด้วย หลักสูตร “การออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ขั้นพื้นฐาน” จึงเป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้งาน PLC โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจ และมีโอกาสได้ฝึกออกแบบ เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC ด้วย Software GX-Developer เพื่อให้เกิ
    โดย  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก PLC Mitsubishi

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 1 of 2