Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


สื่อสารให้ได้งานได้ใจด้วยหลัก DISC (DISC for Smart Communication)


    

            ในแต่ละองค์กร  ย่อมประกอบไปด้วยบุคลากรแตกต่างหลากหลาย ทั้งในเรื่องของวัย ทัศนคติ อุปนิสัยและรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละบุคคล การสื่อสารประสานงานจึงเป็นทักษะที่บุคลากรต้องมีพร้อม โดยต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการสื่อสาร ศิลปะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการเรียนรู้ผู้อื่นและการมีทัศนคติที่ดี เพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นสำเร็จและก่อเกิดสัมพันธภาพที่ดีคู่ขนานกันไป     

หลักสูตรนี้ ใช้หลักการ DISC ประกอบการอบรมสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรับรู้ถึงความแตกต่างกันระหว่างบุคคล และนำแนวทางที่ได้ไปฝึกฝน ปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างสำเร็จ ได้ผล ตรงตามเป้าหมาย คลายความขัดแย้ง และนำไปสู่ความสุขแห่งการทำงานร่วมกัน คงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ก่อเกิดบุคลากรซึ่งมีความพร้อมในศักยภาพของตนเองและส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าแก่องค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

 

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจตนเองและผู้อื่น รู้แนวทางในการสร้างเสริมศักยภาพการสื่อสารเชิงบวกในการทำงานซึ่งส่งผลให้เกิดการแสดงออกพฤติกรรมและการสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้วิเคราะห์ถึงกระบวนการแสดงออกและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ส่งผลให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และหลักการวิธีการต่าง ๆ ในการสื่อสารประสานงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นไปปฏิบัติฝึกฝนและต่อยอดทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัวต่อไป

 

เนื้อหาหลักสูตร
 
 
• รู้เขารู้เรากับสไตล์การสื่อสาร  DISC  และการนำไปใช้
 
• ศักยภาพการสื่อสาร : คุณสร้างได้
    - จิตวิทยาคิด  ฟัง พูด  สนทนาโต้ตอบให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างมิตรภาพ
    - เข้าใจความแตกต่าง  และเข้าถึงจิตใจของแต่ละคนในการสื่อสาร
    - คิด-ปรับ-เปลี่ยน    เพื่อบริหารการสื่อสารอย่างได้ผล และได้ใจ
 
• เทคนิคการสื่อสารประสานงานให้ได้งานให้ได้ใจตามแนวคิด DISC
     - เรียนรู้ทักษะความถนัดของคนแต่ละสไตล์
     - พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันกับคนประเภทต่าง ๆ
     - สรรค์สร้างกระบวนการสื่อสารประสานงานอย่างมีศิลปะ

• ศิลปะสู่ความเป็นเลิศในการสื่อสารประสานงานกับทุกคนในองค์กร
     - รู้เท่าทันหลุมพรางการสื่อสารที่ด้อยประสิทธิผล
     - บัญญัติ 10 ประการ สู่ความเป็นเลิศในการสื่อสารประสานงาน
     
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร

- พนักงานองค์กรทุกระดับและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   อาจารย์ ธัญมัย ทรงอธิกมาศ
- วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเพื่อการสื่อสารและบริการ ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / บจ. เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) / บจ. ไทยโอซูก้า / บจ. ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ เป็นต้น

- อาจารย์พิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม

 - ภาคบรรยาย (40%)  โดยมีตัวอย่างประกอบทั้งจากวิทยากรและให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
 - ภาคปฏิบัติ (60%)  โดยใช้ Workshop ในรูปแบบกรณีศึกษาและเสนอแนวคิดตามโจทย์สถานการณ์ที่กำหนด
 
วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00น.
สถานที่อบรม โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ(หัวลำโพง)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา 4,200บาท 294บาท
-
4,494บาท
นิติบุคคล 4,200บาท 294บาท 126บาท 4,368บาท
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม