Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


ทักษะการเล่าเรื่องสำหรับผู้บริหาร (Story Telling for Leadership )


   

            ในยุคที่ Content  คือ สิ่งมีค่า กระแสของ Storytelling ก็กลับมาถูกพูดถึงบ่อยขึ้นอีกครั้ง เพราะเปรียบเสมือนยานพาหนะที่จะพาเนื้อหาหรือสาร ไปสู่ผู้ฟังได้อย่างเข้าถึง มีอรรถรส และเข้าใจมากขึ้นผ่านเรื่องราวและอารมณ์ร่วม ตัวอย่างเช่น ในโลกของการตลาด เนื้อหาเป็นอย่างไร การเล่าเรื่องแบบไหน ที่จะสามารถสะกดลูกค้าให้สนใจหรือติดตาม ประหนึ่งว่า ลูกค้าเดินทางไปกับเราในเรื่องเล่านั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เนื้อหาทั่วไป หรือแม้กระทั่งในแง่ของการทำงานในองค์กร เรื่องเล่าที่มีเสน่ห์ คือเครื่องชี้วัดความสำเร็จของการนำเสนอที่ทรงพลัง โดยเฉพาะผู้นำองค์กร นับเป็นเรื่องดีหากมีการสร้างกระบวนการสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องที่น่าชวนติดตามเป็นที่จดจำ สามารถปลุกพลังบวกและแรงบันดาลใจ แต่ก็ใช่ว่าใครๆ จะทำ Storytelling ได้ดี 

          หลักสูตร Storytelling for Leadership หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร โดยใช้กลยุทธ์ “การเล่าเรื่อง” มาเป็นแนวทาง หลักสูตรนี้จะทำให้การสื่อสาร ไม่เป็นเพียงแค่การบอกเล่า แต่เป็นการสร้างความเข้าใจ ทำให้การสื่อสารวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร การเปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่โน้มน้าวส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นเรื่องง่ายดาย โดยจะนำเสนอถึงวิธีการ ขั้นตอน และข้อสังเกตต่างๆ ทั้งแง่มุมของการใช้คำ ภาษา กริยาท่าทาง และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเล่าเรื่อง ตลอดจนแนวทางการออกแบบเรื่องเล่า Story Design ที่โดนใจบุคลากรในองค์กร ให้นำกลับไปคิด ไปปรับใช้ในการทำงาน Storytelling จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการทำงาน นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ดีถือเป็นองค์ประกอบทางการสื่อสารหลักที่สำคัญในโลกการทำงาน ที่เรียกว่า ทักษะสื่อสาร (Communication Skills)

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจภาพรวมของการการเล่าเรื่อง การสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราว ได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการ องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในการสื่อสารต่อหน้าที่ประชุมและที่สาธารณะ
3. ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างทักษะการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างเสน่ห์ดึงดูดด้วยเรื่องเล่าที่น่าสนใจผ่านการเวิร์คช็อปรายบุคคลและกลุ่ม สามารถปรับใช้กับการนำเสนองาน การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีบุคลิกภาพโดดเด่นเป็นที่สนใจ
เนื้อหาหลักสูตร
     • Storytelling Overview – ภาพรวมเกี่ยวกับทักษะการเล่าเรื่อง
     • You are a Storyteller – คุณก็เป็นนักเล่าเรื่องได้ !! (ฝึกปฏิบัติรายบุคคล)
     • Group Brainstorm and Telling the story – กลุ่มระดมสมองและเล่าเรื่อง
     • Case Study & Workshop – กรณีศึกษาและกิจกรรม
         - ทักษะสื่อสาร พื้นฐานสำคัญของการเล่าเรื่อง
         - ความแตกต่างระหว่าง Storytelling กับ Business Presentation
         - ความสำคัญ และประโยชน์ของการใช้ Storytelling เครื่องมือสำคัญในการสร้างคนในองค์กร
         - กระบวนการในการสร้าง Story Design ให้น่าสนใจและเกิดประสิทธิผล 
         - การคิดประเด็นและเรื่องเล่าตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
         - การประยุกต์ใช้ Storytelling เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาทิ การสอนงาน การบริหารจัดการ การนำเสนองาน การสร้างภาพ               - ลักษณ์ที่ดี  การถ่ายทอดความรู้ และ การบอกเล่าประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร
- ผู้บริหารหน่วยงานหรือพนักงานในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                               ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ
- วิทยากร / ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม / กระทรวงสาธารณสุข / สำนักงาน กสทช / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อ กระทรวงวัฒนธรรม / สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
  - อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
ดำเนินการอบรมในรูปแบบของการบรรยาย และ WORKSHOP ให้เหมาะสมกับเวลาและกลุ่มผู้เรียนเป็นหลัก โดยเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง โดยแบ่งสัดส่วนของการบรรยาย 30% และการปฏิบัติ 70%
 
สถานที่อบรม

โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ(หัวลำโพง)

อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา 4,500บาท 315บาท
-
4,815บาท
นิติบุคคล 4,500บาท 315บาท 135บาท 4,680บาท
โบรชัวร์หลักสูตร
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม