Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


ทักษะการเล่าเรื่องสำหรับผู้บริหาร (Story Telling for Leadership)


            ในยุคที่ Content  คือ สิ่งมีค่า กระแสของ Storytelling ก็กลับมาถูกพูดถึงบ่อยขึ้นอีกครั้ง เพราะเปรียบเสมือนยานพาหนะที่จะพาเนื้อหาหรือสาร ไปสู่ผู้ฟังได้อย่างเข้าถึง มีอรรถรส และเข้าใจมากขึ้นผ่านเรื่องราวและอารมณ์ร่วม ตัวอย่างเช่น ในโลกของการตลาด เนื้อหาเป็นอย่างไร การเล่าเรื่องแบบไหน ที่จะสามารถสะกดลูกค้าให้สนใจหรือติดตาม ประหนึ่งว่า ลูกค้าเดินทางไปกับเราในเรื่องเล่านั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เนื้อหาทั่วไป หรือแม้กระทั่งในแง่ของการทำงานในองค์กร เรื่องเล่าที่มีเสน่ห์ คือเครื่องชี้วัดความสำเร็จของการนำเสนอที่ทรงพลัง โดยเฉพาะผู้นำองค์กร นับเป็นเรื่องดีหากมีการสร้างกระบวนการสื่อสารผ่านการเล่าเรื่องที่น่าชวนติดตามเป็นที่จดจำ สามารถปลุกพลังบวกและแรงบันดาลใจ แต่ก็ใช่ว่าใครๆ จะทำ Storytelling ได้ดี 

          หลักสูตร Storytelling for Leadership หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร โดยใช้กลยุทธ์ “การเล่าเรื่อง” มาเป็นแนวทาง หลักสูตรนี้จะทำให้การสื่อสาร ไม่เป็นเพียงแค่การบอกเล่า แต่เป็นการสร้างความเข้าใจ ทำให้การสื่อสารวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร การเปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่โน้มน้าวส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นเรื่องง่ายดาย โดยจะนำเสนอถึงวิธีการ ขั้นตอน และข้อสังเกตต่างๆ ทั้งแง่มุมของการใช้คำ ภาษา กริยาท่าทาง และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเล่าเรื่อง ตลอดจนแนวทางการออกแบบเรื่องเล่า Story Design ที่โดนใจบุคลากรในองค์กร ให้นำกลับไปคิด ไปปรับใช้ในการทำงาน Storytelling จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการทำงาน นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ดีถือเป็นองค์ประกอบทางการสื่อสารหลักที่สำคัญในโลกการทำงาน ที่เรียกว่า ทักษะสื่อสาร (Communication Skills)

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจภาพรวมของการการเล่าเรื่อง การสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราว ได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการ องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในการสื่อสารต่อหน้าที่ประชุมและที่สาธารณะ
3. ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างทักษะการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างเสน่ห์ดึงดูดด้วยเรื่องเล่าที่น่าสนใจผ่านการเวิร์คช็อปรายบุคคลและกลุ่ม สามารถปรับใช้กับการนำเสนองาน การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีบุคลิกภาพโดดเด่นเป็นที่สนใจ
เนื้อหาหลักสูตร
     • Storytelling Overview – ภาพรวมเกี่ยวกับทักษะการเล่าเรื่อง
     • You are a Storyteller – คุณก็เป็นนักเล่าเรื่องได้ !! (ฝึกปฏิบัติรายบุคคล)
     • Group Brainstorm and Telling the story – กลุ่มระดมสมองและเล่าเรื่อง
     • Case Study & Workshop – กรณีศึกษาและกิจกรรม
         - ทักษะสื่อสาร พื้นฐานสำคัญของการเล่าเรื่อง
         - ความแตกต่างระหว่าง Storytelling กับ Business Presentation
         - ความสำคัญ และประโยชน์ของการใช้ Storytelling เครื่องมือสำคัญในการสร้างคนในองค์กร
         - กระบวนการในการสร้าง Story Design ให้น่าสนใจและเกิดประสิทธิผล 
         - การคิดประเด็นและเรื่องเล่าตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
         - การประยุกต์ใช้ Storytelling เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาทิ การสอนงาน การบริหารจัดการ การนำเสนองาน การสร้างภาพ               - ลักษณ์ที่ดี  การถ่ายทอดความรู้ และ การบอกเล่าประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร
- ผู้บริหารหน่วยงานหรือพนักงานในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                               ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ
- วิทยากร / ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม / กระทรวงสาธารณสุข / สำนักงาน กสทช / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อ กระทรวงวัฒนธรรม / สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
  - อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
ดำเนินการอบรมในรูปแบบของการบรรยาย และ WORKSHOP ให้เหมาะสมกับเวลาและกลุ่มผู้เรียนเป็นหลัก โดยเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง โดยแบ่งสัดส่วนของการบรรยาย 30% และการปฏิบัติ 70%
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00น.
สถานที่อบรม

โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ(หัวลำโพง)

อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา 4,500บาท 315บาท
-
4,815บาท
นิติบุคคล 4,500บาท 315บาท 135บาท 4,680บาท
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม