Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


Excel ขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร (Advance Excel for Management)


   

           Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณและเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป โดย Microsoft Excel สามารถใช้ได้กับงานคำนวณในข้อมูลขนาดต่าง ๆ ได้ โดยโปรแกรมในการคำนวณนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับแผนกต่าง ๆ ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น Microsoft Excel ยังมีเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจได้  โดยหลักสูตรการอบรมนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ Microsoft Excel ได้

วัตถุประสงค์

  

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และสามารถใช้สูตร Microsoft Excel ในการคำนวณที่มีความซับซ้อนได้
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อหาหลักสูตร
 
 
• ภาพรวมการใช้งาน Microsoft Excel
 
•การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงเพื่อแก้ปัญหางานที่มีความซับซ้อน เช่น ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไขหลายชั้น มีเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข
    
• การใช้งานฟังก์ชัน VLOOKUP, HLOOKUP 
     เป็นฟังก์ชันใน Excel ที่จัดอยู่ในประเภทการค้นหาและอ้างอิงข้อมูล
     - VLOOKUP (Vertical Lookup) ต้องใช้กับตารางข้อมูลแนวตั้ง
     - HLOOKUP (Horizontal Lookup) ต้องใช้กับตารางข้อมูลแนวนอน

• การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Goal Seek, Solver
     - Goal Seek เป็นเครื่องมือที่ช่วยคิดย้อนโดยคุณไม่ต้องเสียเวลาสร้างสูตรใหม่เพื่อคิดย้อนเอง เพียงแต่ว่า Goal Seek จะทำงานได้ต่อเมื่อมีเซลล์รับตัวแปรที่สามารถถูก Excel ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงเป็นเลขใหม่ตามต้องการ
     - Solver เมื่อปัญหาหนึ่งสามารถมีคำตอบได้หลายคำตอบ

• การสร้างสถานการณ์สมมติด้วย Scenario การคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น ปีหน้า ถ้ามีกำลังการผลิตเท่านี้ มียอดขายเท่านี้ จะมีจุดคุ้มทุนเท่าไร
• การสร้างรายงานด้วย Pivot Table เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมาก ๆ ใช้สำหรับสรุปผลข้อมูลจำนวนมาก ๆ ในรูปแบบของตาราง และรูปแบบกราฟ
• การสร้างรายงานในการจัดอันดับข้อมูล
     
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร

- พนักงานองค์กรทุกระดับและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   อาจารย์ อาจารย์ ลลิตา สันติวรรักษ์
- วิทยากร / ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing / Social Marketing  / เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น TMC Insure / SBC Business Center / Eminent Air / เอเชียประกันภัย / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

- ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด สายงานสื่อสารแบรนด์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม

 - การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture) 30%
 - กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ (Skill Development Activities) 70%
 
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่อบรม โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ(หัวลำโพง)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา 4,500บาท 315บาท
-
4,815บาท
นิติบุคคล 4,500บาท 315บาท 135บาท 4,680บาท
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม