Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


กฎหมายแรงงานและมาตรการทางวินัยเชิงสร้างสรรค์ - Positive Disciplinary and Labor Law


   

      กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่บัญญัติสิทธิหน้าที่ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกัน เพื่อให้ลูกจ้างสามารถทำงานร่วมกันกับนายจ้างได้อย่างมีความสุข ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร ทำให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างขวัญกำลังใจและมีความสุขในการทำงาน มีความตั้งใจในการสร้างผลผลิตและมีผลการปฏิบัติงานที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง จึงมีผลทำให้นายจ้างดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมายแรงงานและมาตรการทางวินัยมากยิ่งขึ้น และสามารถบริหารจัดการพนักงานในทีมเชิงสร้างสรรค์และสอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแรงงานและมาตรการทางวินัยที่หัวหน้างานต้องรู้

    2. เพื่อสร้างให้หัวหน้างานตระหนักถึงการใช้มาตรการในการดูแลพนักงานอย่างสร้างสรรค์ นอกเหนือจากมาตรการการลงโทษทางวินัย

เนื้อหาหลักสูตร

     • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านแรงงาน
     • พรบ. คุ้มครองแรงงาน
     • ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
     • การใช้มาตรการทางวินัยในการจัดการด้านแรงงาน
     • วินัย
     • การใช้วินัยเชิงสร้างสรรค์และหลักมนุษยสัมพันธ์
     • การสร้างบัญชีออมใจ
     • การพิจารณาดำเนินการทางวินัย
     • เทคนิคการหาข้อเท็จจริง และการดำเนินการทางวินัย
     • กรณีศึกษา/ Workshop

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
   1.  หัวหน้างานมีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ
   2.  มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายแรงงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบและคำสั่งได้อย่างถูกต้อง
   3.  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการสอบข้อเท็จจริง การพิจารณาโทษ และสามารถบริหารจัดการวินัยพนักงานได้อย่างถูกต้อง
   4.  สามารถวิเคราะห์ ควบคุมและติดตามความเสี่ยงด้านแรงงานที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร
พนักงานระดับหัวหน้า หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม

- Lecture & Theory บรรยายให้ความรู้เข้าใจเชิงลึก
- Case  Study ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
- Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริง การปฏิบัติจริง

 
สถานที่อบรม โรงแรม เซนทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (หัวลำโพง)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา 4,200บาท 294บาท
-
4,494บาท
นิติบุคคล 4,200บาท 294บาท 126บาท 4,368บาท
โบรชัวร์หลักสูตร
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม