Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การจัดการแรงงานสำหรับผู้บริหาร - Labor Management for Management


   

      ในการดำเนินธุรกิจสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างสูงและจะขาดเสียไม่ได้ก็ คือ พนักงาน เมื่อสามารถคัดเลือกได้ตามความต้องการแล้ว องค์กรก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลพนักงานคนดังกล่าวให้ได้รับสิทธิที่พึงจะได้ตามข้อบังคับทางกฎหมายที่ระบุไว้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างสามารถทำงานร่วมกันกับนายจ้างได้อย่างมีความสุข ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร
หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการแรงงานมากยิ่งขึ้น และสามารถบริหารจัดการพนักงานในองค์กรได้อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการแรงงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายและทิศทางของบริษัทฯ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้กระบวนการจัดการแรงงานและการเรียนรู้การรับมือกับสถานการณ์ภายใต้ความเสี่ยงด้านแรงงานได้อย่างถูกต้อง
 3. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดข้อพิพาทแรงงาน, ปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์และการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
 

เนื้อหาหลักสูตร

     •    สถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน 
     •    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านแรงงาน
     •    การจ้างงานและสัญญาจ้างงาน 
     •    สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
     •    ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
     •    วันหยุดและวันลา
     •    เวลาทำงานปกติและเวลาพัก
     •    ค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง
     •    วินัยและการลงโทษทางวินัย
     •    การเลิกจ้างและคดีความ
     •    กระบวนการด้านแรงงานและข้อเรียกร้อง
     •    ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
     •    ฎีกาด้านแรงงานที่น่าสนใจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
   1.    ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในปัญหา และสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบัน
   2.    มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล และกระบวนการด้านแรงงานได้อย่างถูกต้อง
   3.    สามารถควบคุมและติดตามความเสี่ยงด้านแรงงานที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
   4.    สามารถวิเคราะห์ปัญหา ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งวางแผนงานด้านงานบุคคล แรงงานสัมพันธ์และการบริหารความผูกพัน เพื่อป้องกันปัญหาด้านแรงงานได้อย่างมีทิศทางและประสิทธิผล
 
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร
พนักงานระดับหัวหน้า หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม

- Lecture & Theory บรรยายให้ความรู้เข้าใจเชิงลึก
- Case  Study ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
- Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริง การปฏิบัติจริง

 
สถานที่อบรม โรงแรมเซนทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (หัวลำโพง)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา 4,200บาท 294บาท
-
4,494บาท
นิติบุคคล 4,200บาท 294บาท 126บาท 4,368บาท
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม