Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


ระบบควบคุมมอเตอร์พื้นฐาน


 

       ในปัจจุบัน การออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการกับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบวงจรควบคุมขนาดเล็ก ไปจนถึงระบบควบคุมอัตโนมัติซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ “PLC” [Programmable Logic Controller] ที่ช่วยควบคุมลำดับขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ

          สิ่งหนึ่งสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรก็คือ การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งได้รับการพัฒนาทักษะให้มีความชำนาญ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

          เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจ และเพื่อเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้น ก่อนลงลึกสู่เนื้อหาของระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC “เลิร์นนิ่ง ฮัท” จึงได้จัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตร “ระบบการควบคุมมอเตอร์พื้นฐาน” ขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนพื้นฐานหลักการทำงานและคุณสมบัติของวงจรควบคุมมอเตอร์ที่ใช้ Relay และ Contactor ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการสำหรับการศึกษาเรื่อง PLC (Programmable Logic Controller) ในรายละเอียดต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร
 
  ► ระบบควบคุมมอเตอร์
      - อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบควบคุม
      - Relay และ Contactor
      - ชนิดและขนาดของ Contactor
      - ชนิดของแบบวงจรควบคุม
  ► การสร้างวงจรควบคุมโดยใช้ Relay
      - การควบคุมการทำงานของมอเตอร์แบบเรียงลำดับ
      - การควบคุมการทำงานของมอเตอร์แบบกลับทางหมุน
  ► การสร้างวงจรควบคุมโดยใช้รีเลย์ตั้งเวลา (Timer Relay)
      - การหน่วงเวลาการทำงานแบบเรียงลำดับโดยใช้รีเลย์ตั้งเวลาควบคุมการทำงาน
      - การควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์-เดลต้า
  ► ระบบควบคุมแบบ PLC (Programmable Logic Controller) เบื้องต้น
      - การทำงานของระบบ PLC (Programmable Logic Controller) เบื้องต้น
      - วงจรการทำงานของระบบ PLC (Programmable Logic Controller) เบื้องต้น
 
 
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร
บุคลากรผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมอัติโนมัติ PLC (Mitsubishi)ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้งาน PLC พื้นฐาน (Basic) หรือมีความสามารถในการใช้งาน Software GX-Developer ได้ และควรมีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเบื้องต้น
          อาจารย์ กมล เลิศวิรุจน์
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
ชุดทดลอง Relay  and Contactor
-
สถานที่อบรม โรงแรม The Idle Residence ปทุมธานี
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา 6,000บาท 420บาท
-
6,420บาท
นิติบุคคล 6,000บาท 420บาท 180บาท 6,240บาท
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม