Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การออกแบบ และเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ขั้นพื้นฐาน


 

      ปัจจุบันบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือ PLC กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก หลายหน่วยงาน หลายองค์กรต่างมีความพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งาน เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน ตลอดจนมีทักษะในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากข้อผิดพลาดในการใช้งาน PLC ซึ่งแน่นอนว่าการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวเท่ากับเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและขยายโอกาสทางธุรกิจ ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ ติดเขี้ยวเล็บให้กับตัวบุคลากรเองด้วย

หลักสูตร “การออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ขั้นพื้นฐาน” จึงเป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้งาน PLC โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจ และมีโอกาสได้ฝึกออกแบบ เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC ด้วย Software GX-Developer เพื่อให้เกิ


เนื้อหาหลักสูตร
 
 ► รู้จักระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC
 ► ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ PLC ในแวดวงอุตสาหกรรม
 ► การนำอุปกรณ์ภายใน PLC มาช่วยในการออกแบบโปรแกรม (X,Y,M,T,C)
 ► การกำหนดตำแหน่ง Input และ Output ให้กับ PLC
 ► การใช้งาน Software GX-Developer ในการควบคุมการงาน PLC
    -    เทคนิคการออกแบบโปรแกรม Ladder เบื้องต้น
    -    การเขียนโปรแกรม Ladder ไปยัง PLC
    -    การอ่านโปรแกรม Ladder จาก PLC
    -    การดูสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ใน PLC ผ่าน Software GX-Developer
    -    การเขียนคำอธิบาย (Comment) ในโปรแกรม Ladder
-    การจำลองการทำงานเสมือนจริงของ Software GX-Developer (GX-Simulator)
-    การใช้งานฟังก์ชั่นอื่นๆ ของ Software GX-Developer
► ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PLC Hardware รุ่น FX-Series
► ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PLC Hardware รุ่น Q-Series
► ทดสอบความรู้ภายหลังการอบรม
 
 
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร
บุคลากรผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC (Mitsubishi) และควรมีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเบื้องต้น
          วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก PLC Mitsubishi
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
บุคลากรผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC (Mitsubishi) และควรมีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเบื้องต้น
-
สถานที่อบรม โรงแรม The Idle Residence ปทุมธานี
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา 6,000บาท 420บาท
-
6,420บาท
นิติบุคคล 6,000บาท 420บาท 180บาท 6,240บาท
โบรชัวร์หลักสูตร
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม