Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


ไคเซน เพื่อลดความสิ้นเปลืองและสร้างความปลอดภัยในการผลิต - Kaizen For Waste Reduction and Work Safety


 

        การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่ หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้ ดังนั้นองค์กรควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้น หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงาน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานของตนเอง และองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ขั้นตอนการดำเนินงาน และเทคนิคที่สำคัญในการทำกิจกรรมไคเซ็น
2. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคและวิธีการไปใช้ในการทำกิจกรรมไคเซ็นได้อย่างเหมาะสม  
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูก วิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการทำกิจกรรมไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ในงานของ ตนเพื่อลดความสิ้นเปลืองและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของตนเองและองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

1. ไคเซ็นคืออะไร
     • หลักพื้นฐานและแนวความคิดของการทำกิจกรรมไคเซ็น
2. ทำไมแนวความคิดแบบไคเซนถึงจำเป็นต่อกระบวนการผลิตและองค์กร
3. เราจะเริ่มต้นกิจกรรมไคเซนในการทำงานของเราอย่างไร
4. วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงในการทำงาน
5. Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคนิคการลดความสิ้นเปลือง 7 ประการ
     • ความสิ้นเปลืองเนื่องจากการผลิตมากเกินไป
     • ความสิ้นเปลืองเนื่องจากการรอคอย
     • ความสิ้นเปลืองเนื่องจากการขนย้าย
     • ความสิ้นเปลืองเนื่องจากกระบวนการที่ไร้ประสิทธิผล
     • ความสิ้นเปลืองเนื่องจากการเก็บสินค้าคงคลัง
     • ความสิ้นเปลืองเนื่องจากการเคลื่อนไหว
     • ความสิ้นเปลืองเนื่องจากการผลิตของเสีย 

ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร
• ผู้บริหารทุกระดับและทุกหน่วยงานของบริษัท
• ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการการวางแผนและควบคุมการผลิต
• บุคคลทั่วไปที่สนใจ
                                 อ.ภินาริน หฤิษธิกรณ์
  - วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและอุตสาหกรรม ประสบการณ์บรรยายให้กับองค์กรต่าง ๆ อาทิเช่น บมจ. สหโมเสคอุตสาหกรรม / บจ. ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)  / บจ. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ / บจ. ยูนิค อุตสาหกรรมพลาสติก / บจ. เซอิมิทซุ ไทย เป็นต้น
  ประสบการณ์การทำงานและบริหารภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 18 ปี
  - อดีต วิศวกรอาวุโส ฝ่ายสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
  - อดีต ผู้จัดการฝ่ายวิศวกร (Engineering Manager in HGA New Product Technology) บริษัท Seagate Technology (Thailand) Co., Ltd.
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
การบรรยาย + กิจกรรมกลุ่ม+ Workshop ต่างๆ  โดยผู้รับการฝึกอบรมจะได้ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00น.
สถานที่อบรม โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ(หัวลำโพง)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา 4,200บาท 294บาท
-
4,494บาท
นิติบุคคล 4,200บาท 294บาท 126บาท 4,368บาท
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมน  แผนที่สถานที่อบรม