Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


8 เปลี่ยน เพื่อการลดต้นทุนโดยที่ทุกคนมีส่วนร่วม ( Waste Minimization and Cost Reduction)


 

ในยุคธุรกิจที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง บริษัทหรือองค์กรจะทำอย่างไรที่จะคงไว้ให้ได้กำไรในการประกอบการ หลักๆ จะมีอยู่ 2 แนวทาง คือ การขายให้ได้มากๆ กับ การลดต้นทุนการผลิตและประกอบการ การที่จะขายให้ได้มากๆ โดยการทำโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม อาจเป็นเรื่องที่มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง และทำได้ยากกว่า การลดต้นทุนการผลิตและการประกอบการที่สามารถทำได้โดยตัวองค์กรเอง สะดวกและเสียเวลาน้อยกว่า  การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น หรือลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการผลิตและประกอบการนั้น เป็นพื้นฐานการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่สำคัญ โดยที่ทุกคนในองค์กรต้องเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ดังคำกล่าวที่ว่า “รับรู้ เข้าใจ แก้ไข ไม่สูญเสีย” 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานของตน ที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตหรือประกอบการ
3. เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

เนื้อหาหลักสูตร
 1. หลักพื้นฐานของการลดต้นทุน
  • โครงสร้างของต้นทุน
 2. ความสูญเสีย 8 ประการที่ต้องเปลี่ยนแปลง
  • ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป
  • ความสูญเสียจากการมีสินค้าคงคลังมากเกินไป
  • ความสูญเสียจากการขนส่งขนย้ายเกินความจำเป็น
  • ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่เกิดประโยชน์
  • ความสูญเสียจากการรอคอย
  • ความสูญเสียจากการเกิดของเสีย ต้องแก้ไขงาน
  • ความสูญเสียจากกระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพ
  • ความสูญเสียจากการใช้พนักงานไม่เป็นหรือไม่เกิดประโยชน์
 3. การวิเคราะห์คุณค่าของขบวนการเพื่อหาจุดที่เกิดความสูญเสีย
 4. กลยุทธ์ในการลดต้นทุน
  • การใช้ระบบผลิตแบบทันเวลา และ ระบบการผลิตแบบลีน
  • เครื่องมือในการลดต้นทุนการผลิต (OEE, TPM, Kaizen, 5S)
 5. การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร
• พนักงานระดับหัวหน้างาน, หัวหน้าส่วน
• ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการการวางแผนและควบคุมการผลิต
• บุคคลทั่วไปที่สนใจ 
                           อ.ภินาริน หฤิษธิกรณ์ 
 - วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและอุตสาหกรรม ประสบการณ์บรรยายให้กับองค์กรต่าง ๆ อาทิเช่น บมจ. สหโมเสคอุตสาหกรรม / บจ. ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)  / บจ. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ / บจ. ยูนิค อุตสาหกรรมพลาสติก / บจ. เซอิมิทซุ ไทย เป็นต้น
  ประสบการณ์การทำงานและบริหารภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 18 ปี
  - อดีต วิศวกรอาวุโส ฝ่ายสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
  - อดีต ผู้จัดการฝ่ายวิศวกร (Engineering Manager in HGA New Product Technology) บริษัท Seagate Technology (Thailand) Co., Ltd.
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
  • บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
  • กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริงะได้ฝึก
  • Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงและการปฏิบัติจริง 
วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00น.
สถานที่อบรม โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น (หัวลำโพง)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา 4,200บาท 294บาท
-
4,494บาท
นิติบุคคล 4,200บาท 294บาท 126บาท 4,368บาท
โบรชัวร์หลักสูตร
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม