Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การจัดการซัพพลายเชนด้วยลีน ( Lean - Green & Profitable through Supply Chain )


 

            ในปัจจุบันนี้ หลาย ๆ บริษัทกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างใหม่และการแข่งขันในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพยายามลดช่วงเวลาที่ยาวนาน ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รักษาระดับสินค้าคงคลัง ระดับความแม่นยำในการประมาณยอดขายและการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคมีความล่าช้าและเกิดความเสียหายโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอด ห่วงโซ่อุปทาน 
            ในการสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของโลจิสติกส์แบบลีนซึ่งให้มุมมองที่กว้างและลึกกว่าแนวคิดโลจิสติกส์แบบเดิม ๆ เพื่อเพิ่มผล ผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการขาดแคลนสินค้าขณะที่ก็ต้องรักษาระดับสินค้าคงคลังให้ต่ำด้วย รวมถึง การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ หรือการเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันในตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความพอใจและความต้องการของลูกค้า โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการ บริหารงานได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

เนื้อหาหลักสูตร

1.ภาพรวมการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Logistics และ Supply Chain Management
     •  ความหมายและวิวัฒนาการของโลจิสติกส์
     •  ส่วนประกอบโลจิสติกส์
 
2. พื้นฐานและความหมายของลีน
     •  ประวัติศาสตร์และความหมายของลีน
     •  การผลิตแบบทั่วไปและการผลิตแบบลีน
     •  ห่วงโซ่อุปทานแบบลีนและโลจิสติกส์แบบลีน
     •  ปัจจัยสนับสนุนกระบวนการลีนโลจิสติกส์
 
3. การเพิ่มผลผลิตและการคิดแบบลีน - Productivity & Lean Thinking
     •  การวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน (ที่เพิ่มคุณค่าและไม่เพิ่มคุณค่า)
     •  ความสูญเสียและอุปสรรคของการลดความสูญเสีย
     •  หลักการและชั้นตอนลด Waste เชิงปฏิบัติ

4. 7 Wastes และ 8th Wastes
     •  ต้นเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงและความสูญเสีย
     •  Case Study : High Value & Low Cost

5. Lean Manufacturing
     •  แนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน - 5 Leans Principles
     •  สรุปบัญญัติ 10 ประการ ของลีน
                 
6. Lean Enterprise ปัจจัยมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
    •  ความหมายของ Lean Enterprise
    •  แนวคิดขององค์กรลีน 
    •  เสาหลักสำหรับองค์กรแห่งลีน 
    •  เป้าหมายและผลลัพธ์ของ Lean Enterprise

7.เครื่องมือและเทคนิคของลีน - Lean Tools & Techniques
    •   JIT : Just-in-Time
    •   EOQ Mode
    •   ROP Model
    •   Kanban System
    • VMI
    •   Takt time : การกำหนดจังหวะการผลิต
    • Jidoka
    •   Poka-Yoke : การป้องกันความผิดพลาด
    • Kaizen : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
    •   P-D-C-A Cycle
    • Visual Control : การควบคุมด้วยสายตา
    •   Six Sigma
    • TPM : Total Productive Maintenance การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
    • เหตุผลที่ทำให้กระบวนการลีนล้มเหลว (Reasons Lean Fails) 

8. การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว - Green Supply Chain Management 
    • นิเวศน์อุตสาหกรรม – Industrial Ecology
    • กิจกรรมของการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (GSCM)
    •   แนวคิด – Maersk
    • แนวทางหลัก 6 ส่วน
    • แนวคิด – Toyota
    •   แนวคิด – OEM Factory

ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร

- ผู้ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์, คลังสินค้าและนำเข้า-ส่งออก 
- ผู้ทำงานด้านโลจิสติกส์, คลังสินค้า และนำเข้า-ส่งออก
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ

อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์
อดีตAssistant General Manager
Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญสายงานโลจิสติกส์ซัพพลายเชน มากกว่า 20 ปี
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
บรรยาย + กรณีศึกษา และแบ่งปันประสบการณ์ในสายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง + Workshop
วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น (หัวลำโพง) 
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา 4,200บาท 294บาท
-
4,494บาท
นิติบุคคล 4,200บาท 294บาท 126บาท 4,368บาท
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม