Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การเขียน Job Description อย่างมืออาชีพ (Professional Job Description)


 

           “ทรัพยากรบุคคล” เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย  พาองค์กรสู่ความสำเร็จก้าวหน้า และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายนั้นการกำหนด Job Description (JD) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกำหนดภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ  และการมอบหมายงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อีกทั้งเป็นตัวกำหนดการทำงานที่สอดคล้องซึ่งกันและกันแก่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง  จึงเป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งของผู้บริหารองค์กรและผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน ครื่องมือสำคัญที่เรียกว่า Job Description นี้ หากกำหนดได้ชัดเจน รัดกุม เป็นสัดส่วนและสอดคล้องในทุกหน่วยงานมากเท่าไร  ย่อมแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้มากเท่านั้น   ซึ่งส่งผลต่อความเป็นระบบระเบียบในการสื่อสารความเข้าใจในการทำงานร่วมกันทุกภาคทุกส่วนในองค์กร  สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่างานเพื่อบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม   การเอื้อต่อการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม  ตลอดจนการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ  เหล่านี้เป็นต้น 

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการกำหนด Job Description (JD)
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงบทบาทของผู้มีหน้าที่กำหนด JD
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางและฝึกเขียน JD  ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง JD และ Competency
เนื้อหาหลักสูตร
 
 1. Job Description คืออะไร
 2. Workshop : ประโยชน์ของ JD
 3. ประโยชน์ของ JD
 4. บทบาทของ HR และ Line Manager และผู้ดำรงตำแหน่ง กับการจัดทำ JD
 5. เทคนิคการเขียน JD ด้วย 4 C
     a. Clear
     b. Concise
     c. Complete
     d. Correct
 6. Do & Don’t ของการเขียน JD
 7. องค์ประกอบของ JD
     a. ข้อมูลทั่วไปของตำแหน่งงาน (Job Overview)
             i. Workshop : ฝึกเขียนข้อมูลทั่วไปของตำแหน่งงาน
     b. วัตถุประสงค์ของงาน (Basic Job Purpose)
             i. Workshop : ฝึกเขียนวัตถุประสงค์ของงาน
     c. มิติของงาน (Job Dimension)
             i. Workshop : ฝึกเขียนมิติของงาน
     d. ความรับผิดชอบหลัก (Accountability)
             i. Workshop : ฝึกเขียนความรับผิดชอบหลัก
     e. คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (Job Specification)
             i. Competency คืออะไร 
             ii. นิยามของ Competency
             iii. องค์ประกอบของ Competency 
             iv. ประเด็นที่เกี่ยวกับ Competency ที่มักเข้าใจผิดกันบ่อย
                  1. Workshop : Yes or No
             v. Workshop : ฝึกเขียนคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง
             vi. Workshop : ฝึกเขียนสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่ง
      f. ตัวชี้วัดผลการทำงานของตำแหน่ง (Job KPI)
      i. Workshop : ฝึกเขียนตัวชี้วัดผลการทำงานของตำแหน่ง
 
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร
พนักงานระดับหัวหน้างานและผู้จัดการไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น
อาจารย์ จอมพล จีบภิญโญ 
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปัจจุบัน : วิทยากร / ที่ปรึกษา ด้านการบริหารจัดการองค์กร และ บริหารทรัพยากรบุคคล
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
1. บรรยาย
2. workshop
1 วัน เวลา 09.00-16.00น.