Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Planning & Controlling)


        จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผน การผลิตและการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน  ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคที่จะกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิตให้หมดไปและทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก  อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก  หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงกุญแจสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด
3. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
เนื้อหาหลักสูตร
     1. เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต 
         • ปัจจัยการผลิต (input), กระบวนการผลิต, และผลผลิต (output)
     2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting) อย่างมืออาชีพ
         • ประเภทของการพยากรณ์
         • ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า
         • กลยุทธ์การพยากรณ์โดยใช้รูปแบบอนุกรมเวลาและรูปแบบเหตุผล
     3. การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
         • กำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต
         • การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
         • การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เพื่อช่วยในการตัดสินใจการลงทุนในด้านต่างๆ
     4. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ
         • แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)
         • ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)
     5. เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร
         • ระบบของ MRP
         • ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ
     6. กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ได้อย่างเหมาะสม
         • เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ) ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต
         • เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม
     7. กลยุทธ์การจัดตารางการผลิต และการกำหนดงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
         • การจัดตารางการปฏิบัติการ, การกำหนดภาระงานและจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ
     8. การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบแบบลีน (Lean) ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างไร
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร

• ผู้บริหารทุกระดับและทุกหน่วยงานของบริหาร
• ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการการวางแผนและควบคุมการผลิต
• บุคคลทั่วไปที่สนใจ

                                อ.ภินาริน หฤิษธิกรณ์ 
  - วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและอุตสาหกรรม ประสบการณ์บรรยายให้กับองค์กรต่าง ๆ อาทิเช่น บมจ. สหโมเสคอุตสาหกรรม / บจ. ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย)  / บจ. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ / บจ. ยูนิค อุตสาหกรรมพลาสติก / บจ. เซอิมิทซุ ไทย เป็นต้น
  ประสบการณ์การทำงานและบริหารภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 18 ปี
  - อดีต วิศวกรอาวุโส ฝ่ายสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
  - อดีต ผู้จัดการฝ่ายวิศวกร (Engineering Manager in HGA New Product Technology) บริษัท Seagate Technology (Thailand) Co., Ltd.
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม
 • บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
  • กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริงะได้ฝึก
  • Workshop ฝึกปฏิบัติให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริงและการปฏิบัติจริง 
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่อบรม โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น (หัวลำโพง)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา
4,200บาท 294บาท
-
4,494บาท
นิติบุคคล
4,200บาท 294บาท 126บาท 4,368บาท
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม