QCC วิเคราะห์เจาะลึกต้นเหตุปัญหาด้วย QC7 TOOLS

          QC 7 Tools เป็นกลุ่มเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงคุณภาพ และการบริหารจัดการ  เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในองค์กรธุรกิจของญี่ปุ่น และแพร่หลายไปสู่องค์กรอื่นๆ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาในเชิงคุณภาพ และเชิงการจัดการที่ใช้ข้อมูล และข้อเท็จจริงในการสืบค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างปัญหา และสาเหตุที่เป็นไปได้ และสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาอย่างมีตรรกะ จึงทำให้ผู้แก้ไขปัญหาสามารถกำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะ สม และตรงจุดหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เครื่องมือแต่ละตัวอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์
           1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการแนวคิดแบบ PDCA เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
          2.  เพื่อทำให้ผู้อบรมเข้าใจเทคนิคและหลักการของ 7 QC Tools เพื่อการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ
          3.  เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกวิเคราะห์ปัญหาและเลือกใช้ QC Tools ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และได้เรียนรู้การนำเครื่องมือ QCC Tools มาใช้อย่างไรในแต่ละขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ปัญหา
          4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเทคนิคไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
เนื้อหาหลักสูตร
          1.  หลักพื้นฐาน แนวความคิดและความสำคัญของคุณภาพ
          2.  การมองปัญหาแบบโซ่อุปทาน
          3.  การแก้ปัญหาตามแนวความคิด P-D-C-A
              •  การกำหนดประเด็นปัญหา
              •  การทำความเข้าใจปัญหา
              •  การวิเคราะห์โครงสร้างของปัญหา
              •  การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
              •  การกำหนดมาตรการแก้ไข
              •  การติดตามผลการแก้ไข
              •  การขยายผล
          4.  เจาะลึก 7 QC Tools
              •  Cause and Effect Diagram (Fishbone Diagram)
              •  Check Sheet
              •  Pareto Chart
              •  Histogram
              •  Scatter Diagram
              •  Graph
              •  Control Chart
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าอบรม วิทยากร
•  ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการการวางแผนและควบคุมการผลิต
•  ผู้ที่จำเป็นต้องใช้แนวคิดและเครื่องมือ 7 QCs ในการปฏิบัติงาน
•  บุคคลทั่วไปที่สนใจ
                    อาจารย์ ภินาริน หฤิษธิกรณ์
•  อดีต ผู้จัดการฝ่ายวิศวกร   
Engineering Manager in HGA New Product Technology
•  อดีต วิศวกรอาวุโส ฝ่ายสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
บริษัท Seagate Technology (Thailand) Co., Ltd
รูปแบบการอบรม วันและเวลาอบรม

• การบรรยายและกรณีศึกษา
•  กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ  โดยผู้รับการฝึกอบรมจะได้ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-16.00 น.
 
สถานที่อบรม The Quarter Hualamphong by UHG (หัวลำโพง)
อัตราค่าอบรมสัมมนา รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง
ผู้เข้าอบรมสัมมนา ราคา (บาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บาท) ชำระสุทธิ (บาท)
บุคคลธรรมดา 4,200.00 294.00 - 4,494.00
นิติบุคคล 4,200.00 294.00 126.00 4,368.00
ดาวน์โหลดเอกสาร :  โบรชัวร์หลักสูตร     /    ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา     /     แผนที่สถานที่อบรม
สมัครอบรมสัมมนา