สร้างกลยุทธ์การตลาดด้วยการเข้าใจลูกค้าเชิงลึก - CUSTOMER INSIGHT TO CREATE MARKETING STRATEGY

         การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงและเน้นความรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดที่ก้าวข้ามสู่ยุคดิจิทัล ฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความเข้าใจการคิดเชิงกลยุทธ์และการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขัน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หากบุคลากรมีความเข้าใจและมองเห็นแนวโน้มของตลาดยุค 4.0 นี้ได้อย่างถ่องแท้ จะสามารถสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการสื่อสารแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ รวมถึง ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเชิงลึกได้ นำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีที่ลูกค้ามีต่อองค์กรได้อย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวโน้มการตลาดบัตรเครดิตและสินเชื่อ รวมถึง ตลาดสมัยใหม่ยุคดิจิทัล
          2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าเชิงลึก นำไปสู่การส่งมอบคุณค่าสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยม
          3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันวางแผนและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดบัตรเครดิตและสินเชื่อ พร้อมทั้ง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในงานปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
เนื้อหาหลักสูตร
     Session 1 – บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture)
          •  แนวโน้มการตลาดยุคใหม่ (Marketing Trends)
          •  แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ จากเดิมสู่ดิจิทัล (Modern Marketing Concepts from Traditional to Digital)
          •  กลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล (Digital Marketing Strategies)
          •  เข้าใจพฤติกรรมลูกค้ายุค 4.0 (Understanding Customer Behaviors in 4.0 Era)

     Session 2 – บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture) และกรณีศึกษา (Case Studies)
          •  การวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าด้วยการเข้าใจลูกค้าเชิงลึก (Customer Insight Analysis)
          •  การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement)
          •  ​การส่งมอบคุณค่าสินค้าและบริการ (Product and Service Value Proposition)
          •  ​จุดสัมผัสการขายและการบริการลูกค้า (Customer Touch Points)

     Session 3 – บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture) และการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)
          •  ​การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Relationship Management and Customer Experience Management)
          •  ​กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการสื่อสารแบรนด์ (Marketing and Brand Communications)

     Session 4 - การระดมสมองทำแผนกลยุทธ์การตลาด (Brain Storming Discussion) 
          •  ​การวางแผนและการพัฒนากลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies Planning and Developing)
รูปแบบการอบรม
     -  การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture)
     -  การอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion)
     -  กรณีศึกษา (Case Studies)
     -  การระดมสมองทำแผนการตลาด (Brain Storming Discussion)
วิทยากร : ดร. สันติธร  ภูริภักดี
     •  วิทยากร / ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาด, การบริการ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น MEA / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / กรมการพัฒนาชุมชน / กรุงศรี ออโต้  / OTOP / AOT /  CAT
     •  อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 086-3263004 / 02-0454218
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา