Online Live : การขายเชิงกลยุทธ์ 4.0 - Strategic Selling 4.0

          ปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจสูง ยากลำบากและหนักหน่วง เพราะนอกจากมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งแล้ว ลูกค้าเองก็สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการได้มากขึ้น รวมทั้ง สิทธิพิเศษต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ ความต้องการมากขึ้น รู้จักวิเคราะห์เปรียบเทียบและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มากกว่าในอดีต ดังนั้น การขายสินค้าหรือบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ในยุค 4.0 นี้ นักขายจึงไม่สามารถใช้แค่เทคนิคในการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเหมือนในอดีตที่ผ่านมาได้อีกแล้ว และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถด้านการขายและการตลาด โดยเฉพาะการเข้าใจความสำคัญและความแตกต่างของการขายและการตลาด และแนวทางการขายสมัยใหม่ การแบ่งประเภทของลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ในการขาย รวมถึง เทคนิคการสร้างกลยุทธ์การขาย เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นักขายซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในองค์กร
          หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมา เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำองค์ความรู้และข้อมูลที่ทันสมัยเพียงพอไปปรับประยุกต์ใช้พัฒนาตนเอง เพื่อมุ่งสู่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และส่งผลต่อความสำเร็จทั้งตนเองและองค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการขายและการตลาด ความสำคัญของการขาย และแนวทางการขายสมัยใหม่
          2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการขาย เช่น การวิเคราะห์ฐานข้อมูลการขาย ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อหาโอกาสในการขาย และเข้าใจถึงเทคนิคการนำมาวางแผนกลยุทธ์การขาย
          3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ “การขาย” ในฝ่าย หรือสายงานตนเอง และสามารถนำแนวทางที่ได้อบรมไปประยุกต์กับการทำงานได้
เนื้อหาหลักสูตร
          1.  แนะนำหลักสูตร
          2.  ความสำคัญของการขาย / การตลาดและความแตกต่างระหว่างการขายและการตลาด / การตลาด และการขาย 4.0
          3.  แนวทางการขายสมัยใหม่ (Modern Sales)
          4.  Mini Workshop :: Modern Sales Talk
          5.  
การแบ่งประเภทของลูกค้าเพื่อการขายด้วยหลักการ Segmentation และ Firmographic
          6.  Mini Workshop
          7.  การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ในการขาย เช่น การวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า
          8.  เทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์การขาย และการสร้างกลยุทธ์การขายการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ (Smart Decision Making)
          9.  Workshop :: Creating a Powerful Strategic Ideas
รูปแบบการอบรม
     - การบรรยายเฉพาะกลุ่มองค์กร (Exclusive Online Live)
     - กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ (Case Study & Workshop)
วิทยากร : อาจารย์ นราธิป  อ่ำเที่ยงตรง
     •  วิทยากร / ที่ปรึกษา ด้านการขายและการตลาด การบริการ (Sales and Marketing, Service, Customer Insight) ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น
     •  สำนักพระราชวัง / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / บมจ. ท่าอากาศยานไทย / ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
     •  วิทยากรพิเศษ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     •  คอลัมนิสต์ นิตยสาร BrandAge Essential
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 086-3263004 / 02-0454218
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา